مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نوع مواجهه انسان‌ها با قانون و عدم پذیرش آن از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است که همواره گریبان‌گیر نوع بشر بوده و هست. چنانچه میزان قانون‌گریزی در جامعه‌ای از حد خود فراتر رود، این امر می‌تواند نظام اجتماعی را تهدید کرده و به آن آسیب جدی برساند.
این پدیده به‌عنوان یک آسیب اجتماعی، متأثر از عوامل بی‌شماری است؛ در این میان سرمایه اجتماعی به سبب ایجاد پتانسیل و ظرفیت‌های وجودی مثبتی که در فرد ایجاد می‌‌کند، می‌تواند از این امر جلوگیری نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه متغیر سرمایه اجتماعی و قانون‌گریزی است. اطلاعات این پژوهش با روش پیمایش، از نمونه‌ای با حجم 362 نفر از سرپرستان خانوار (افراد متأهل) شهر یزد در سال 1390 و نیز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای و پرسش‌نامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شد که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است و سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها نشان داد که سرمایه اجتماعی با قانون‌گریزی رابطه منفی دارد؛ هم‌چنین ابعاد سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، حمایت اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون) با قانون‌گریزی رابطه منفی معنی‌داری را نشان می‌دهد. اما بعد احساس امنیت اجتماعی و آگاهی به قوانین با قانون‌گریزی رابطه معنی‌داری نداشته است. رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که سه متغیر اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون و مشارکت مدنی به ترتیب در مجموع 4/12 درصد از واریانس متغیر وابسته (قانون‌گریزی) را تبیین می‌کنند. بنابراین تلاش دست‌اندرکاران و مسئولان جامعه در جهت ارتقاء اعتماد، افزایش مشارکت اجتماعی و مدنی می‌تواند زمینه‌های کاهش این آسیب اجتماعی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of relationship between social capital and law evasion among Yazd City

چکیده [English]

Disrespect for and rejection of law by human beings is among the most serious social pathologies which have always been and is wrestling with humankind. If law invasion in a society exceeds the norms this can pose a threat to social system and cause server damage to it. This phenomenon as a social pathology is caused by numerous factors. Social capital due to creating a positive existential potentialities and capacities within the individual can prevent this to happen. The aim of this article is to determine the inter-relationships between social capital and law evasion. The method of research was survey and population study was Yazd city citizens (marriage people) in year in 1390. The sample study includes 362 citizens that were selected in multistage cluster. The main technique of gathering data was investigated questionnaire with suitable validity and reliability.Then, this information given to spss program. The results indicate: There were inverse relationship between social capital and law-evasion. Also, there were inverse relationship between indicators of social capital as (social participation, civil engagement, social support, interpersonal trust, and trust to legislative) and law-evasion. But no existence relationship between sense of security and awareness to law and law-evasion. The regression analysis also indicates the three variable of interpersonal trust, trust to legislative and civil engagement, explained the 12.2 percent of variance of law-evasion. Therefore the struggle of officials and those in authority for enhancing the trust, increasing social participation and civil engagement can be reduce the grounds for social pathologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law-evasion
  • Social Capital
  • Interpersonal trust
  • trust to legislative
  • Civil-engagement
  • Yazd