مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در قرن اخیر، اهمیت‌دهی به مقوله عاملیت، توجه به بسیاری از مفاهیم مرتبط با انسان را با خود به همراه داشته که یکی از آن‌ها، کیفیت زندگی است؛ چیزی که می‌تواند از جمله شاخص‌های مهم توسعه انسانی به حساب آید. به همین خاطر، پژوهش حاضر در نظر دارد با سنجش کیفیت زندگی، ارتباط آن را با سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی نماید.
روش تحقیق، پیمایشی بوده و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه پاسخ بسته می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل ورزشکاران شهر تبریز به تعداد 95189 نفر بوده که از این تعداد، 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، اطلاعات حاصل شده توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین، جهت آزمون فرضیه‌ها به تناسب سطوح سنجش متغیرها، از آزمون‌های ضریب همبستگی r پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد، میزان کیفیت زندگی ورزشکاران در حد متوسط بوده و بین متغیرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد. همچنین، براساس تحلیل رگرسیونی، متغیرهای مورد استفاده توانسته‌اند 14 درصد تغییرات مرتبط با متغیر وابسته را تبیین نمایند. سایر نتایج اینکه، متغیرهای اعتماد بین شخصی و سرمایه اقتصادی بیش از سایر متغیرهای مورد استفاده، بر کیفیت زندگی ورزشکاران تأثیر داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the relationship among social, cultural and economical capitals and quality of life (Case study: Tabriz athletes in 2011)

چکیده [English]

In this recent decades, focusing to Agency, has led to human concepts, that one of them is quality of life, that can be considered one of the important indicators of human development. Accordingly, this research aims to investigate the relationship among social, cultural and economic capitals and quality of life.
The research was conducted by Survey method. The data were collected by respond closedquestionnaire. The statistical population consists of 95189 athletes in Tabriz that 400 individuals were selected by Stratified random sampling method by using Cochran formula as final sample. After collection of the questionnaires the data were analyzed by SPSS software. Correlation coefficient r and regression tests were employed for test of hypotheses proportionate to level of measuring of variables.
The findings show, Quality of life for athletes is moderate and there is a significant correlation among variable of economic capital, social capital and quality of life. Also based on regression analysis, the variables used to have explained 14 percent variation in the dependent variable. Other results, According to regression analysis, variables of interpersonal trust and economic capital affected more than other variables on athletes quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life - Social capital - Economical capital- Cultural capital- Inter personal trust - Institutional trust