مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بازتابندگی در معنای عام آن، واجد سبقه و مقبولیت‌ تردیدناپذیری در فلسفه، علم و هنر است. این ترماز یکسو به عنوان مفهومی روش شناختی در این حوزه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و از سوی دیگر مفهومی ست که امکان‌های تحلیلی مهمی را در سنجش امور ملازم با این حوزه‌ها فراهم می‌آورد. علاوه بر این، بازتابندگی بنا بر چارچوب‌های تفسیری مختلف، دلالت‌های متفاوتی به خود می‌گیرد؛ دلالت‌هایی که می‌توانند معرفت شناختی، روش شناختی، زیبایی شناختی، اخلاقی یا سیاسی باشند. بر همین اساس و با توجه به محور مسئله زای مقاله‌ی حاضر، بازتابندگی بیش از هرچیز در نسبت با مقولات فرودست بودگی و مزیت بازنمایی/روایت مدنظر خواهد بود و دقیقا از چنین منظری ست که می‌توان به نحو معناداری از امکان‌های خلاقانه‌ی "کلوزآپ- نمای‌نزدیک" در بهره‌گیری از بازتابندگی هنری و نیل به مواجهه‌ای اخلاقی با دیگری فرودست سخن گفت. همانطور که خواهیم دید این روایت می‌کوشد تا از یکسو فضایی را برای شخصیت مرکزی فراهم آورد تا وی بتواند بازنمایی و روایتی را از خویش برسازد و از سوی دیگر تلاش می‌کند تا این امر را از رهگذر برقراری نسبتی بازتابنده با محدودیت‌های روایت‌های متعارف به انجام رساند. در این مجالبه منظور بسط و توضیح این امکان‌ها، ابتدا بر نسبت مسئله زای میان فرودستان و بازنمایی تمرکز کرده و سپس می‌کوشیم تا پس از اشاره به بازتابندگی در معنای عام آن، به بررسی موردی روایت کلوزآپ- نمای‌نزدیکپرداخته و دلالت‌های اخلاقی بازتابندگی در این روایت سینمایی را مورد مداقه قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring Reflexivity and the Possibilities for the Ethical Representation of Subaltern Other The Case Study of "Close-Up - Namaye Nazdik" by Abbas Kiarostami

چکیده [English]

It's been for decades that Reflexivity, understood in its broadest sense, has enjoyed an undeniable acceptance in different fields of philosophy, science, and art. On one hand, it's been deployed as a methodological concept in these fields, and on the other, it's been used as an analytical instrument. However the point is that reflexivity, in any sense of the word and in any field, has always been associated with possibilities of critique; and this critical competence has made reflexivity a popular concept since the past century. Furthermore, and apart from its critical and negative capabilities, reflexivity is also able to make new things possible by creating alternative spaces, and these affirmative possibilities are nonetheless based on this primary negation. Reflexivity has different significations according to different interpretive schemes, they may be epistemological, methodological, aesthetical, ethical or political. In the present article, and after a short introduction to this term, we will explore the ethical possibilities of reflexivity in the narrative of 'Close-up'.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflexivity
  • De-familiarization
  • Narrative Privilege
  • canonical form
  • Pro-filmic Reality
  • Ethics
  • the other