مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی حاضر حول این سؤال اساسی سامان یافته است که افراد چگونه و چه معانی‌ای به رفتارهای بدنی خود الصاق می‌کنند؟ اهمیت این بررسی کیفی از آن روست که غالب بررسی‌های صورت گرفته داخلی در چارچوب این برنامه‌ی پژوهشی، مدیریت بدن را از موضعی بیرونی و با تمرکز صرف بر فراوانی بروز رفتارهای بدنی و تبیین آن به واسطه‌ی عوامل فردی و اجتماعی کاویده‌اند و در نتیجه تکثر معنایی این رفتارها و مدیریت آن‌ها از منظر کنشگران بررسی نشده است. نتایج حاصل از این بررسی کیفی که با استفاده از مصاحبه‌ی عمیق با 27 نفر از دختران و زنان 20 تا 34 ساله تهرانی و با بهره‌گیری از تحلیل تماتیک انجام شده است حاکی از آن است که سه سبک مدیریّت بدن بر اساس معانی اطلاق شده به رفتار بدنی و بروز عملی رفتارهای بدنی قابل تشخیص است که عبارتند از: مدیریت هویت‌محور، مدیریت ارزش‌‌محور و مدیریت نظم‌محور.

کلیدواژه‌ها