مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی حاضر حول این سؤال اساسی سامان یافته است که افراد چگونه و چه معانی‌ای به رفتارهای بدنی خود الصاق می‌کنند؟ اهمیت این بررسی کیفی از آن روست که غالب بررسی‌های صورت گرفته داخلی در چارچوب این برنامه‌ی پژوهشی، مدیریت بدن را از موضعی بیرونی و با تمرکز صرف بر فراوانی بروز رفتارهای بدنی و تبیین آن به واسطه‌ی عوامل فردی و اجتماعی کاویده‌اند و در نتیجه تکثر معنایی این رفتارها و مدیریت آن‌ها از منظر کنشگران بررسی نشده است. نتایج حاصل از این بررسی کیفی که با استفاده از مصاحبه‌ی عمیق با 27 نفر از دختران و زنان 20 تا 34 ساله تهرانی و با بهره‌گیری از تحلیل تماتیک انجام شده است حاکی از آن است که سه سبک مدیریّت بدن بر اساس معانی اطلاق شده به رفتار بدنی و بروز عملی رفتارهای بدنی قابل تشخیص است که عبارتند از: مدیریت هویت‌محور، مدیریت ارزش‌‌محور و مدیریت نظم‌محور.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Thematic analysis of body behaviors of women and girls in Tehran

چکیده [English]

The main question of the article is how people attach meanings to their body behaviors? By using a qualitative approach in the study of body behaviours, the article challenges the previous quantitative studies on the subject which neglect different meanings attached to the management of body by social actors and therefore concentrate on the explanation of the behaviours in terms of social factors. Drawing upon 27 interviews with women and girls (aged 20 to 34) in Tehran, and thematic analysis of the meanings of body management, three style have been identifies: 1: Identity-based management of body, in which body behaviours carry identitification codes, 2: Value-based management of body in which actors see their body as a field for investing and profit and values seeking, 3: order-based management of body in which people try to show their orderedness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body
  • Management of Body
  • Body image
  • Body Behavior
  • Styles of Body Management