مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مطالعه، سنجش تأثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش‌ها و رفتارهای زیست‌محیطی است. برای شناسایی تأثیر سرمایه فرهنگی بر رفتارهای زیست‌محیطی، نظرات صاحب نظران جامعه‌شناسی محیط زیست و نیز طرفداران دیدگاه سرمایه فرهنگی مطرح و نهایتاً با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین، مدل تحقیق طراحی شده است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل 440 نفر از افراد بالای 18 سال ساکن در مناطق شهری استان کردستان می‌باشد که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای، نمونه‌گیری شده‌اند. ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده است. با استفاده از رگرسیون متغیره و نیز ضریب تأثیر، میزان اثرگذاری (مستقیم و غیر مستقیم) متغیرها مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که 82 در صد از افراد مورد مطالعه ابراز داشتند که دارای رفتارهای زیست‌محیطی مسئولانه می‌باشند. همچنین، در حدود 71 درصد از افراد مورد مطالعه گزارش دادند که دارای سرمایه فرهنگی در حد زیاد هستند. با این وجود، وضعیت آگاهی زیست‌محیطی و نگرش زیست‌محیطی در استان در حد متوسط است. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد که سرمایه فرهنگی بیشترین اثر را بر رفتارهای زیست‌محیطی دارد. به عبارت دیگر، سرمایه فرهنگی مهم‌ترین پیش بینی کننده متغیر رفتارهای زیست‌محیطی در مقایسه با سایر متغیرهای تحقیق می‌باشد. در خاتمه، برای تبیین بیشتر موضوع و براساس نتایج حاصله، بین مدل نظری و مدل تجربی تحقیق مقایسه صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Role of Cultural Capital on Environmental Behavior (Case Study: Kurdistan Province)

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to examine the level of cultural capital and environmental behavior and study of cultural capital impact on attitude and environmental behavior. The research method of this study is survey. The statistic sample has included 440 over -18 year- old people in urban regions of Kurdistan province. This sample has been selected based on multistage cluster sampling method. Questionnaire has been used to gather the required data. The survey findings show that 82 percent of the studied people have environmentally responsible behavior. Also about 71 percent of the surveyed people have high level of cultural capital. Nevertheless, level of attitude and environmental knowledge is standing at medium level. In addition, findings show that cultural capital has the most effect on environmental behavior and played the role of most anticipator variable for environmental behavior. Also, there is a relationship between environmental attitudes, environmental knowledge, marital status, and age groups with environmental behavior. Finally, probable reasons have been explained for the low level of environmental knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Capital
  • Environmental behavior
  • Environmental Knowledge
  • Environmental Attitude
  • age groups
  • Kurdistan Province