مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از مشخصه‌های مهم جامعه ایرانی کثرت و تنوع فرهنگی است و به همین جهت توجه به موضوع ارتباطات میان‌ فرهنگی و تلاش برای فهم و تشخیص عوامل مؤثر بر بروز تنش و اختلافات میان فرهنگی ضروری می‌باشد. لذا در این مقاله پس از بررسی جایگاه مفهومی و خاستگاه علمی روابط بین فرهنگی و نظریه‌‌های، مهم‌ترین روش‌های سنجش روابط میان فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته شده است. از حیث نظری نویسنده مدعی است دو متغیر مهم برجستگی هویت و اجرای برنامه‌های توسعه، عوامل مؤثر بر بروز اختلافات میان فرهنگی در ایران می‌باشند. لذا برای بررسی عینی‌تر، این چارچوب در چند منطقه تماس‌های بین فرهنگی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد حتی متغیرهایی مثل هویت و توسعه نیز توان پاسخ‌گویی به علل و زمینه‌های بروز اختلافات میان فرهنگی در ایران بعنوان مهمترین دغدغه مطروحه در این مقاله را ندارند. بر این اساس لازم است که با تأملات دقیق‌تری به تبیین عوامل تأثیرگذار بر مناسبات میان‌فرهنگی در ایران پرداخت.

کلیدواژه‌ها