مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از مشخصه‌های مهم جامعه ایرانی کثرت و تنوع فرهنگی است و به همین جهت توجه به موضوع ارتباطات میان‌ فرهنگی و تلاش برای فهم و تشخیص عوامل مؤثر بر بروز تنش و اختلافات میان فرهنگی ضروری می‌باشد. لذا در این مقاله پس از بررسی جایگاه مفهومی و خاستگاه علمی روابط بین فرهنگی و نظریه‌‌های، مهم‌ترین روش‌های سنجش روابط میان فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته شده است. از حیث نظری نویسنده مدعی است دو متغیر مهم برجستگی هویت و اجرای برنامه‌های توسعه، عوامل مؤثر بر بروز اختلافات میان فرهنگی در ایران می‌باشند. لذا برای بررسی عینی‌تر، این چارچوب در چند منطقه تماس‌های بین فرهنگی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد حتی متغیرهایی مثل هویت و توسعه نیز توان پاسخ‌گویی به علل و زمینه‌های بروز اختلافات میان فرهنگی در ایران بعنوان مهمترین دغدغه مطروحه در این مقاله را ندارند. بر این اساس لازم است که با تأملات دقیق‌تری به تبیین عوامل تأثیرگذار بر مناسبات میان‌فرهنگی در ایران پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Quality of Inter-Cultural Relations in Iran

چکیده [English]

Cultural diversity is one of the main characteristics of Iranian society. This article's main issue is study of influential factors on qualification of intercultural relations. The main question is: what are the variables that lead to peaceful and positive relations or opposition between ethical, religious and regional subcultures in Iran? After review of intercultural relations theories and literature and its place in social science literature, aspects, kinds and theories of intercultural relations are studied. The situation of diversity in cultural domains in Iran and historical background of intercultural relations that have often peacefully is defined.
To study about current intercultural relations, some regions or contact points are defined experimentally and on this basis two important variables of changing peaceful relations to comparative –non convergence relations are "development processes and its advantages" and "identity highlighting".
The main argumentation of the writer is that intercultural differences in Iran are without structural-historical base

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-Cultural Relationships
  • development
  • Identity of Cultural Studies