مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ابژه‌ها چگونه محملی برای حضور شر می‌شوند؟ چگونه می‌توان در مورد زندگی شیطانی اشیاء اندیشید؟ در مقاله حاضر ما این پرسش را به بحث می‌گذاریم و پس از طرح نظریات مرتبط، به مطالعه موردی اینترنت و فیس بوک در ایران می‌پردازیم در این مقاله سه امر وابستگی انسان به ابژه‌ها، مفهوم تقلید به مثابه امر اجتماعی و مفهوم شر و چگونگی حلول آن مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس با روش اسنادی فرایند مسأله‌مند شدن اینترنت تحلیل می‌شود. نتیجه این بوده است که اینترنت در ایران با سه گونه هویت شیطانی بازنمایی شده است: اول این‌که ابزاری است برای جاسوسی دشمن، دوم آنکه ابزار اغتشاش نام گرفته است و آخر اینکه عامل ظهور فحشا و فساد اخلاقی است

کلیدواژه‌ها