مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با کنکاش در سینما می‌توان مولفه‌های تأثیرگذار در شکل و ساختار جامعه را که در موقعیت‌های زمانی و مکانی متفاوت تبدیل به «عنصر مسلط» آن جامعه شده‌اند، فهم کرد. «تحلیل ساختاری روایت» بازنمایی «عناصر مسلط» را در «روایت»‌هایی جستجو می‌کند که از سطح فرد فراتر می‌رود؛ این روش به صنایع و شگردهایی که یک متن در نسبت با آن‌ها تولید می‌شود می‌پردازد. برای کاربست روش «تحلیل ساختاری روایت» می‌توان از نظریه «فرمالیسم» بهره جست. مطابق با این نظریه آنچه در مطالعه آثار هنری از درجه اهمیت برخوردار است فرم است و نه محتوا. این نوع مواجه با آثار هنری و به طور خاص با فیلم‌های سینمایی واجد نگاهی‌یست که ارزش اثر را در فرم اثر جستجو می‌کند و نه در معنایی که آن اثر منتقل می‌کند؛ در اینجا به هدف و نیت مولف نمی‌پردازیم، بلکه به صنایع و شگردهایی می‌پردازیم که یک اثر را فاخر و ارزشمند (و حتی انتقادی) می‌سازد. نظریه «فرمالیسم» در جستجوی «عنصر مسلط» در آثار ادبی است. در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از روش پراپ (ریخت‌شناسی قصه‌های پریان) الگویی جهت «تحلیل ساختاری روایت»‌ها در سینما بدست آورده شود. از منظر پراپ «عنصر مسلط» در یک «روایت» «کارکرد» است. وی «کارکرد» را واحد تحلیل خود قرار می‌دهد و قصه‌های پریان را با توجه به تعداد «کارکرد»هایشان بازتعریف می‌کند.
از آنجایی که رویکرد مطالعات فرهنگی انتقادی است، در نتیجه در ترکیب این رویکرد با روش «تحلیل ساختاری روایت» می‌توان به روشی در جهت هر چه دقیق‌تر مطالعه کردن سینما نائل آمد. در این مقاله به یکی از فیلم‌های مسعود کیمیایی اشاره شده است، تا مخاطب بصورت مصداقی با نحوه انجام این کار در سینما آشنا شود. در انتها و با توجه به نقد استراوس به پراپ، به «اسطوره» این فیلم نیز اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Structural Approaches to Narrative Analysis in Cinema

چکیده [English]

Exploring the cinema would provide the conditions for the possibility of understanding the various elements and factors which, in different spatial and temporal situations, become the “dominant element”. Accordingly, “Structural Approaches to Narrative Analysis” investigate the representations of the “dominant element” in those “narratives” which goes beyond the individual level; approaches that deal with the various devices and techniques which construct the text. The implementation of “Structural Analysis of Narrative” would be made possible through the theory of “formalism”, according to which the study of the form of an artworks is basically privileged over the study of its content. In this sense, the value and standing of an artwork is rooted in its form, and not in the meaning that it nevertheless seeks to convey; and thus such a study would focus, not on the aim and intentions of the author, but on investigating those devices and techniques which elevates an artwork to the state of high and/or critical art. By deploying the Proppean methodology (Morphology of Fairy Tales), this article aims to construct a model for Structural Narrative Analysis in Cinema. According to Propp, the dominant element in any narrative is in fact its “function”, understood by him as the unit of narrative analysis. He himself has redefined the Fairy Tales according to their “functions”.
Given the fact that Cultural Studies is basically a critical approach, it seems reasonable to say that conducting structural approaches to narrative analysis through Cultural Studies would result in a close analysis of cinema. In order to illustrate the possibilities and significance of this approach, here we have focused on one of Masoud Kimiaee’s works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural analysis of narrative
  • Cultural Studies
  • Vladimir Propp
  • plot
  • Function
  • "Dash Akol"
  • myth