مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از دیدگاه مطالعات فرهنگی، نزاع‌ها و کشمکش‌های معناشناختی در فرهنگ مردم ‌پسند حاصل گفت‌وگوی بین گروه‌های فرادست و فرهنگ‌های متعارض خودجوش است. باچنین دیدگاهی موسیقی رپ ایرانی- فارسی مطالعه شده تا گفتمان‌های موجود و نزاع‏های بین آن‌ها مشخص شود. با به‏کارگیری تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه، تعداد 9 گفتمان موجود در این موسیقی شناسایی شده‌اند و دال مرکزی، وقته‌ها و غیریت‌ها در هر کدام مشخص شده است. هر چند گفتمان موسیقی رپ در ایران گفتمانی حاشیه‏ای محسوب می‏شود، اما در درون این گفتمان نیز برخی (خرده)گفتمان‏ها، جریان اصلی و برخی دیگر حاشیه‏ای هستند. پس از ارائه گونه‏شناسی، به حوزه‏های نزاع میان گفتمان‏های شناسایی شده نیز توجه شده است. نتایج تحلیل نشان داد جدال موجود بین گفتمان‌های موسیقی رپ ایرانی- فارسی، تقابلی آمیخته از نزاع‏های جنسیتی، طبقاتی، اخلاقی، سیاسی، مذهبی، سنتی/مدرن و غیره است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of Discourses in Iranian-Persian Rap Music

چکیده [English]

From the perspective of Cultural Studies, in popular culture, dialogue between upper-classes cultures and lower-classes cultures result semantic conflicts and struggles. In this article we have been studied Iranian-Persian rap to recognize the discourses and struggles between discourses in this music. We used LacLau and Mouffe's discourse analysis and recognized 9 discourses; we also identified moments and master signifiers in each discourse. Although rap music discourse is a marginal discourse in Iran, but in this discourse some (sub-) discourses are mainstream and others are marginalized. Analysis of results showed that the existing struggles between the discourses of Iranian-Persian rap music, is mixed of gender-based, class-based, moral-based, political-based, religious-based, traditional/modern, and more conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LacLau and Mouffe's Discourse Analysis
  • Struggle of Discourses
  • popular culture
  • Popular Music
  • Iranian-Persian Rap
  • Hip Hop
  • Typology of Rap