مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه مصرف فرهنگی به دلیل گسترش فزاینده کالاهای فرهنگی، بخش اساسی و جدایی ناپذیر زندگی انسان‌ها شده است. این امر تفحص در عوامل اجتماعی موثر بر نوع مصرف فرهنگی و محتوای سلیقه‌های هنری گروه‌های مختلف جامعه و خاصه جوانان را، به یکی از محوری‌ترین موضوعات پژوهش‌های جامعه شناختی بدل کرده است. مطالعه حاضر در همین راستا و به تاسی از نظریه هومولوژی (همتایی)بوردیو، به مطالعه ارتباط میان سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی با سلیقه‌های هنری می‌پردازد تا نشان دهد چگونه دسترسی افتراقی به انواع سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی بر کیفیت انتخاب‌ها و سلایق زیبایی شناختی متمایز جوانان تاثیر می‌گذارد. تحقیق با روش پیمایش و استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی نمونه‌ای معرف از جوانان 29-15 سال ساکن شهر تهران صورت پذیرفته است. یافته‌های حاصل از تحقیق موید آنست که سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی هر دو دارای نقش معنا‌داری در شکل‌دهی به نوع سلیقه هنری جوانان‌اند. بر اساس تحلیل‌های رگرسیونی نیز مشخص شد که متغیر سرمایه فرهنگی نقش موثری در پیش بینی نوع مصرف و سلیقه هنری جوانان دارد؛ چنانچه بهره‌مندی اندک از این سرمایه پیوسته از کیفیت متعالی ترجیحات فرهنگی جوانان می‌کاهد و سلیقه آن‌ها را به انتخاب ژانرهای هنری عامیانه و مشغول کننده محدود می‌کند. این در حالی است که بهره مندی بیشتر از سرمایه فرهنگی، از طریق ایجاد نوعی عادت واره یا منش متمایز، جوانان را به سمت و سوی مصرف آثار فرهنگی نخبه گرایانه سوق می‌دهد. در نتیجه سرمایه فرهنگی با انتقال بین نسلی و جهت دادن به منش‌ها و سلایق متمایز جوانان، موجبات شکل‌گیری الگوهای مصرفی متنوعی را فراهم می‌آورد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Differential Accessibility to Capital and Unequal Distribution of Artistic Tastes of Tehran Youth

چکیده [English]

Using Bourdieu's homology theory, the present research studies the relationship between cultural and economic capital and artistic taste in order to show how differential accessibility to various capital resources affect on youths’ preferences and distinctive aesthetics tastes. The research method is survey and the main tool for collecting data was questionnaire. Statistical population of the research is Tehran people aged 15-29 years old. A sample consisting of 400 people were selected using cluster sampling method. The results imply that both economic and cultural capital have significant impact on shaping type of youth art taste. Furthermore, through a regression analysis, it confirms that cultural capital significantly predicts types of artistic tastes and consumption. It means that the less a person benefit cultural capital, the less his cultural priority are transcendental. On the contrary, the more accessibility to cultural capital resources, through creating of distinctive habitus, makes the young people prefer consuming elite cultural products. Therefore, cultural capital shapes various types of consumption through determining distinctive habitus and tastes and intergenerational transition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Capital
  • Cultural Capital
  • Cultural Consumption
  • habitus
  • Elite Cultural Taste
  • Mass Cultural Taste