مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
این مطالعه درصدد است به برساخت معنایی و بازنمایی زن در سینمای ایران بپردازد. بر همین اساس، سه فیلم سینمایی سگ‌کشی، چهارشنبه‏سوری و کافه‌ترانزیت به عنوان میدان و نمونه مطالعه بر اساس روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب شده‏اند. چارچوب نظری این مطالعه مبتنی بر نظریه‏ی بازنمایی است و از روش تحلیل نشانه‏شناختی نیز برای تحلیل و تفسیر داده‏ها استفاده شده است.
بر اساس نتایج پژوهش، از آن‌جا که قدرت به‏طور تاریخی، اجتماعی و نمادین در دست مردان است، بنابراین مفاهیم و مقولات فرهنگی بر اساس نظام مردانه تعریف شده و مفاهیمی ذاتاً مذکرند. این مفاهیم و مقولات در دنیای زنان دارای معانی نامتعارف و گاه متضاد می‌باشند. برای زنان مفاهیمی مانند احقاق حق، تساوی‌طلبی، استقلال، قدرت، رشد، وفاداری بر اساس بهای‏شان برای مردان در نظر گرفته می‌شوند. در واقع، زنان دارای هویتی تابع و غیر‌مستقل هستند. به این ترتیب، زنان برای پیشرفت و تغییر در زندگی خود نه تنها با موانع ساختاری و اجتماعی روبرو هستند، بلکه ساختار نظام مردسالاری همچون وجدان در اعماق ذهن و اندیشه آن‌ها جای گرفته و حتی در زمان عدم‏حضور خود نیز پیام قدرتمندی برای زنان می‌فرستد و به آن‌ها یادآوری می‌کند که طبق دستورات عمل کنند.

کلیدواژه‌ها