مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دهه‌های اخیر، زبان به عنوان هستة اصلی فرهنگ و مؤلفة کلیدی مؤثر در شکل‌دهی هویت مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. در این میان، نقش زبان خارجی بر هویت مورد تأکید بوده است. بر این مبنا، رویکردهای نظری مختلف چون دیدگاه ورف و ساپیر، سوسور، برگر ، لوکمان، باختین و دیگران بر نقش زبان بر هویت تأکید  کرده‌اند. با توجه به این امر، هدف اساسی این مطالعه، چگونگی پیوند و رابطة یادگیری زبان خارجی بر وضعیت هویتی افراد در ابعاد فردی، اجتماعی، ملی و فرهنگی در جامعة آماری مورد مطالعه می‌باشد.
این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده‌های تحقیق با استفاده از روش پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. جامعة آماری تحقیق شامل دانشجویان و دانش‌پذیران گروه‌های زبان خارجی دانشگاه و مؤسسات آموزشی زبانِ شهر کاشان در سال 1391 می‌باشد که از این میان تعداد 180 نفر به عنوان نمونة تحقیق به روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق، رابطة مثبت بین تسلط بر زبان خارجی با هویت فردی (237/0=r) و رابطة منفی آن با هویت ملی (173/0=r) در سطح اطمینان 99 و 95 درصد را نشان می‌دهد. هم‌چنین، وجود همبستگی مثبت بین میزان علاقه به زبان خارجی با میزان هویت اجتماعی و هویت فرهنگی به ترتیب برابر با 147/0=r و 200/0=r در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Language and Identity; establishing the relationship between foreign language and national, personal, socio-cultural identity

چکیده [English]

In recent decades, language as the nucleus of culture and the key element affecting identity formation has been paid considerable attention to by scholars and experts on humanitarian and social sciences. In the midst of it, the role of foreign language in identity is placed emphasis on. Accordingly, various theoretical approaches like the Sapir-Whorf view point, Saussure, Burger and Luqman, Bakhtin et al has emphasized the role of language in identity. Hence, the present study mainly aims to find out how the link and relation between learning foreign language learning affects the identity status of people, either personally, socially, nationally or culturally in the population. The study being a social survey, research data has been collected through questionnaire.  The population contains all students of foreign languages in the university and educational institutions of Kashan in 1391out of whom 180 students were randomly selected and surveyed as the research sample. Research results indicate a positive relationship between foreign language proficiency and personal identity (r =., 237) as well as between its negative relationship and national  identity, coefficient confidence rating 99 and 95 per cent. Besides, a positive correlation between rate of interest in foreign language and rate of socio-cultural identity has been registered as r =.,147, r =.,200  with a confidence level of 99 per cent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign language
  • language interest
  • Social Identity
  • National identity
  • Cultural identity