مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به دنبال مطالعة فنومنی از عناصر فرهنگی مرتبط با فرهنگ عامه همدانی تحت عنوان ضرب‌المثل است. این پژوهش می‌خواهد بداند که ضرب‌المثل‌های همدانی بیان‌کنندة کدام مسایل و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی برای شهر همدان می‌باشد. بنابراین، مقاله بر مبنای پژوهش‌های کیفی تهیه شده است. چارچوب نظری این مقاله نظریة تفسیر فرهنگی کلیفورد گیرتز است بر این مبنا مقاله حاضر اطلاعات جمع‌آوری شده را با توجه به زیر نظریه‌های تفسیرگرایی از جمله ساخت‌گرایی، کارکردگرایی، نشانه‌شناسی و معنی‌شناسی بهره می‌گیرد تا بتواند نقش زبان اجتماعی را برای فولکلور و ضرب‌المثل‌های همدانی ترسیم نماید.
هم‌چنین این پژوهش کیفی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز خود از تکنیک اسناد و مدارک و مصاحبه اپیزودیک بهره گرفته است. این مطالعه در نقاط سنتی شهر همدان مانند سیزده‌خانه، کولپا، سر دوگوران، چپرخانه، جولان، سرباشاقه، قلعه، سنگ شیر و... انجام شده است. مصاحبه‌های مربوط نیز با شهروندان سنتی همدان صورت پذیرفته است. لازم به یادآوری است که مصاحبه‌های صورت گرفته به‌صورت انتخابی و اشبایی انجام یافته است.
تفسیر یافته‌ها نشان می‌دهد که ضرب‌المثل‌ها در زمینه‌های گوناگون زندگی اجتماعی کاربرد دارند که شرح آن‌ها در متن مقاله خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها