مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

«زبان» به عنوان محور تفکر و اندیشه و یکی از مؤلفه‌های اساسی هویت فرهنگی در بحث جهانی‌شدن از چنان اهمیتی برخوردار است که قدرت‌های رسانه‌ای از آن به عنوان مهم‌ترین بستر ترویج جهانی‌سازی استفاده می‌نمایند. آمریکایی‌ها  با استفاده از رسانه‌ها و فناوری‌های نوین، جهت مشروعیت دادن به توسعه‌طلبی و امپریالیسم غرب و معرفی فرهنگ غربی  به عنوان تمدن جهانی در پی تضعیف فرهنگ و زبان دیگر کشورها برآمده‌اند.
در این راستا امپریالیسم فرهنگی آمریکایی  با به چالش کشاندن زبان و فرهنگ عربی از طریق رواج لهجه‌ها و گویش‌های عامیانه و حذف زبان فصیح عربی و ادعای دشواری و ناکارآمدی آن درصدد است زبان و فرهنگ آمریکایی را بر آنان تحمیل نماید. در این جنگ نرم فرهنگی، همنوایی بسیاری از فرهیختگان و اندیشمندان عرب با آنان، استحالة فرهنگی و مرگ هویت ملی عربان را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Language has so much importance as a meditation and thinking axis and one of importance factors of cultural identity in globalization that media’s powers use of it as an important way of expanding globalization. Americans have aim at legitimate to and west Imperialism and introducing western culture as a universal civilization want to weak culture and language of other countries. So Americans culture Imperialism with challenging

چکیده [English]

Language has so much importance as a meditation and thinking axis and one of importance factors of cultural identity in globalization that media’s powers use of it as an important way of expanding globalization. Americans have aim at legitimate to               and west Imperialism and introducing western culture as a universal civilization want to weak culture and language of other countries.
So Americans culture Imperialism with challenging Arabic culture and language from expanding popular dialects and erasing Arabic language and its inefficiency claim wants to impose American culture and language to them in this soft cultural war changing and death of national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Arabic culture and language
  • English culture and language
  • popular language
  • new mass Medias and technologies