مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از جمله مفاهیم قابل توجه در مطالعات انسان‌شناختی توجه به زبان و فرهنگ است. زبان به تعبیر ادوارد بارنت تایلور یکی از عناصر فرهنگی است که پس از عبور از فرهنگ در سطح فرهنگ عامه با تولیدات ادبی به نقش‌آفرینی‌های نوینی در زندگی فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها می‌پردازد. از آن جمله می‌توان به داستان‌ها و افسانه‌های قومی اشاره نمود که این تولیدات لایه‌هایی از فرهنگ جامعة انسانی را بر می‌تابد. این مقاله با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و روش تحلیل محتوا و با بهره‌گیری از دیدگاه اشتراوس وگریماس، به بررسی ساختار زبان‌شناختی برخی از قصه‌های لری که در آن بر رابطة زن، باروری و آب تأکید  شده می‌پردازد و ارتباطات آن با جهان اجتماعی و فرهنگی را نشان می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ساختار زبان‌شناختی این قصه‌ها با ویژگی‌های فرهنگی و انسان‌شناختی منطقه دارای رابطه است. زنان به‌عنوان کنش‌گرانی فعال، در پی نیل از وضعیتی وضیع به شریف در سلسله مراتب اجتماعی به‌طور عمده از طریق باروری و ازدواج، در فرهنگی به کنش می‌پردازند که در آن ارتقاء این قشر اجتماعی اغلب از طریق پدیده‌های بالا میسّر است. هم‌چنین واکاوی بافت فرهنگی و مردم‌شناختی  نشان داد عناصر و مولفه‌های این قصه‌ها دارای ریشه‌های تاریخی در تمدن بومی نجد ایران بوده و در پدیده‌های مختلفی چون الهه‌های آب و باروری، آئین‌ها و مناسک مردمی و اسطورهای آب و باروری خودنمایی کرده و حاکی از زنده بودن و تجدید حیات عناصر و نمادهای‌های فرهنگی یادشده در فرهنگ و زندگی روزمرة مردم این منطقه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Story, narrative structure and folklore (with a view to women, fertility an water in Lori stories)

چکیده [English]

Abstract:
Of the considerably- paid -attention-to concepts in anthropological studies is the attention to language and culture. Language, as Edward Burnett Tylor suggests, is one of the cultural elements that depicts new images in people's socio-cultural life, overtaking common culture and fashioning literary inventions. Among these are ethnic stories and legends reflecting different levels of human society. Employing library sources and content analysis, the article investigates the linguistic structure of some Lori stories in which the relationship between women, fertility and water has been emphasized to demonstrate its connection to the socio-cultural methodology as well as apply ……. and…….. viewpoint. Research findings indicate the linguistic structure of these stories correlates with cultural and anthropological features of the region. As active performers who are seeking promotion from a good status to a noble one in social hierarchy , women operate through fertility and marriage  in a culture in which this part of society promotes by the abovementioned phenomena. Furthermore, the analysis of cultural context and anthropology indicates the constituting components and elements of these stories have been deeply rooted historically in the Najd civilization, manifesting as goddesses of water and fertility, public rituals and myths of water and fertility, displaying the liveliness and revival of the said cultural symbols and elements in the everyday life of people in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Language
  • folklore
  • Semiotics
  • structure