مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زبان وسیلة اساسی تبادل اندیشه‌ها و  ابزار همگانی و جهانی است. زبان از جمله ابزار‌های است که در مسیر تغییر و تحولات سیاسی و فرهنگی قرار می‌گیرد و در طول تاریخ بشریت رنگ و لعاب متفاوتی به خود می‌گیرد. ولی آنچه برای اقتدار هر دولت و ملتی مهم است اینکه با توجه به این تحولات بتواند، فرهنگ و زبان ملی و قومی خود را محفوظ دارد. آموزش از جمله عواملی است که می‌تواند ضمانت آن را تا حدودی حفظ کند. در این مطالعه با استفاده از روش کتابخانه‌ای به شکل مروری با استفاده از یافته‌های پژوهش داخل و خارج از کشور در زمینة موضوع مورد بحث، تحقیق انجام شده است. واضح است، آموزش به تنهایی معنایی ندارد بلکه روند آموزش شامل آموزش فرهنگ نیز می‌شود. زیرا زبان، فرهنگ‌محور است. یعنی زبان یکی از جنبه‌های فرهنگ و رفتار اجتماعی است. هدف مقاله بر آن است تا با رویکرد آموزشی به ساختار فرهنگی، سیاسی زبان تأملی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها