مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زبان وسیلة اساسی تبادل اندیشه‌ها و  ابزار همگانی و جهانی است. زبان از جمله ابزار‌های است که در مسیر تغییر و تحولات سیاسی و فرهنگی قرار می‌گیرد و در طول تاریخ بشریت رنگ و لعاب متفاوتی به خود می‌گیرد. ولی آنچه برای اقتدار هر دولت و ملتی مهم است اینکه با توجه به این تحولات بتواند، فرهنگ و زبان ملی و قومی خود را محفوظ دارد. آموزش از جمله عواملی است که می‌تواند ضمانت آن را تا حدودی حفظ کند. در این مطالعه با استفاده از روش کتابخانه‌ای به شکل مروری با استفاده از یافته‌های پژوهش داخل و خارج از کشور در زمینة موضوع مورد بحث، تحقیق انجام شده است. واضح است، آموزش به تنهایی معنایی ندارد بلکه روند آموزش شامل آموزش فرهنگ نیز می‌شود. زیرا زبان، فرهنگ‌محور است. یعنی زبان یکی از جنبه‌های فرهنگ و رفتار اجتماعی است. هدف مقاله بر آن است تا با رویکرد آموزشی به ساختار فرهنگی، سیاسی زبان تأملی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Culture, language and education

چکیده [English]

Language is a means to exchange ideas broadly and universally. Language is among the tools which lie in the path to cultural political changes and assumes different forms in  human history. However, what is of importance to every government's authority is the power to conserve its own ethnic national language through these changes. Education is one factor which can guarantee that, to some extent. The study utilizes both inside and outside the country research findings, utilizing the library method. Obviously, education per se makes no sense; nonetheless the process of education involves also education of culture given that language is culture-oriented. i.e. language is one aspect of socio-cultural behavior. The article aims to ponder over political, cultural structure of language with an educational approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • culture
  • Politics
  • education. nation
  • Ethnicity
  • Context
  • society
  • learning