مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زبان همواره در شکل‌گیری و ابراز هویت نقش ارزنده و بسیار فعال داشته است و این نقش در عصر حاضر که عصر انقلاب فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است بسیار بارزتر و پررنگ تر شده است. یکی از دلایل اصلی اهمیت روز افزون زبان در شکل‌گیری و ابراز هویت از طریق فناوری‌های مدرن، کم رنگ شدن و حاشیه‌ای شدن شاخص‌های سنتی هویت مانند نژاد، رنگ پوست، موقعیت جغرافیائی و غیره است. در عصر حاضر امکان ارتباط الکترونیکی گسترده از طریق اینترنت به همراه پیشرفت‌های بنیادین در دیدگاه‌ها و نظریات جامعه‌شناختی مرزهای فیزیکی و جغرافیائی را در هم شکسته است و بسیاری از عوامل مؤثر در شکل‌گیری و احراز و ابراز هویت را متحول ساخته است. این تحولات تا حد زیادی ناشی از تأثیرات متقابل زبان، هویت و اینترنت است. هداف این مقاله تبیین روابط چندگانة زبان و هویت در عصر ارتباطات اینترنتی است. به همین منظور، پژوهش حاضر پس از مباحث مقدماتی، ارتباط زبان با هویت را مورد بررسی قرار می‌دهد. پس از آن عملکردهای اینترنت در شکل‌گیری هویت و ویژگی‌های خاص زبان مورد استفاده در دنیای اینترنت بر شمرده می‌شوند. این تحقیق با مطالعة کمّی استفاده از اینترنت از طریق پرسش‌نامه و مطالعة کیفی جستجوی مطالب فارسی در صفحات اینترنتی از طریق تحلیل محتوای مطالب، جنبه‌هایی از ارتباط تبادلات زبانی از طریق اینترنت را با کاربردهای هویتی و تفننی آن بررسی می‌کند و به ارایة پیشنهادات و راهکارهای ممکن برای بهینه‌سازی استفاده از اینترنت و تحقیق دربارة تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن ختم می‌شود.

کلیدواژه‌ها