مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زبان همواره در شکل‌گیری و ابراز هویت نقش ارزنده و بسیار فعال داشته است و این نقش در عصر حاضر که عصر انقلاب فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است بسیار بارزتر و پررنگ تر شده است. یکی از دلایل اصلی اهمیت روز افزون زبان در شکل‌گیری و ابراز هویت از طریق فناوری‌های مدرن، کم رنگ شدن و حاشیه‌ای شدن شاخص‌های سنتی هویت مانند نژاد، رنگ پوست، موقعیت جغرافیائی و غیره است. در عصر حاضر امکان ارتباط الکترونیکی گسترده از طریق اینترنت به همراه پیشرفت‌های بنیادین در دیدگاه‌ها و نظریات جامعه‌شناختی مرزهای فیزیکی و جغرافیائی را در هم شکسته است و بسیاری از عوامل مؤثر در شکل‌گیری و احراز و ابراز هویت را متحول ساخته است. این تحولات تا حد زیادی ناشی از تأثیرات متقابل زبان، هویت و اینترنت است. هداف این مقاله تبیین روابط چندگانة زبان و هویت در عصر ارتباطات اینترنتی است. به همین منظور، پژوهش حاضر پس از مباحث مقدماتی، ارتباط زبان با هویت را مورد بررسی قرار می‌دهد. پس از آن عملکردهای اینترنت در شکل‌گیری هویت و ویژگی‌های خاص زبان مورد استفاده در دنیای اینترنت بر شمرده می‌شوند. این تحقیق با مطالعة کمّی استفاده از اینترنت از طریق پرسش‌نامه و مطالعة کیفی جستجوی مطالب فارسی در صفحات اینترنتی از طریق تحلیل محتوای مطالب، جنبه‌هایی از ارتباط تبادلات زبانی از طریق اینترنت را با کاربردهای هویتی و تفننی آن بررسی می‌کند و به ارایة پیشنهادات و راهکارهای ممکن برای بهینه‌سازی استفاده از اینترنت و تحقیق دربارة تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن ختم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Complex Interactions Between Language, Identity, and the Internet

چکیده [English]

Language has always played an important role in the construction and expression of identity. This role has become even more significant in the current age of information and communication technology. One of the main reasons for the ever increasing role of language in the construction and expression of identity is the fact that other indicators of identity such as sex, race, nationality, color, and geographical location have been marginalized as a result of the influences of information and communication technologies. The internet, in particular, has revolutionized the processes of identity construction and expression. These changes are, to a great extent, due to the complex interactions between language, identity, and the internet.
The present study attempts to explore these complex relationships. It first explains the role of language and the internet in the construction and expression of identity. Then it enumerates some of the most important features of the language used for communication through the internet. Finally, it refers to some of the educational consequences of unequal access to the internet and offers some suggestions for the better use of modern technology and for further research in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • Identity
  • The Internet