مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دو دهه اخیر استفاده گسترده و فراوان و همه جانبه از تلفن همراه، تأثیرات زیاد و متنوعی را بر الگوهای روابط و رفتار اجتماعی انسان‌ها گذاشته است. جوانان به عنوان پیشتازان مصرف این وسیله مورد توجه ویژه‌ای در بررسی‌ها و تحقیقات بوده‌اند. مقاله حاضر می‌کوشد تا کاربرد این وسیله را در برقراری روابط اجتماعی با توجه به نوع کاربری و کارکردهای متنوع آن مطالعه نماید. بدین منظور تعداد 323 پرسش‌نامه در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی توزیع گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین الگوی مصرف تلفن همراه و میزان روابط اجتماعی، تفاوت معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cell Phone and Social Communications

چکیده [English]

In recent two decades, the widespread and all-round use of mobile phone has had a wide variety of effects on social behavior and relationships and leisure patterns people have. Young people, as leaders in using mobile phone, are at the center of attention in related studies and researches. The purpose of this paper is to study the application of this device in people's social relationships and leisure time regarding its diverse functions. For this purpose, 323 questionnaires were distributed among Shahid Beheshti University students using random sampling.
Results showed that there is a significant difference between mobile phone usage and social relationships. The influential variables in this category are occupation and marital status. Also, there is a significant positive relationship between the type of mobile phone use and the amount and manner of spending leisure time. The highest use of this device was found to be in their leisure time, listening to music.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication technology
  • Mobile Phone
  • social relationships
  • leisure time
  • functions of mobile phone
  • SMS