مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر به مطالعه نسبت میان تن زنانه و ساختارهای سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی می‌پردازد. در این راستا تلاش شده با تأکید بر نظریه فوکو در مورد مناسبات قدرت و بدن و نیز مطالعه تجربی وجوه نمادین بدن زنانه در ارتباط با گفتمان انقلابی به فهمی از الگوی ساماندهی نمادین به تن زنانه دست‌یابیم. این تحلیل نشان داد که گفتمان انقلابی بنا به ضرورت‌های اجتماعی و سیاسی مقتضی در دوره تکوین خود با الگوی خاصی از نظارت بر تن زنانه هم نشان گردید. تحولات پدید آمده در زمینه اجتماعی در سطح درون گفتمانی و برون گفتمانی و نیز تداوم این هم نشانی منجر به بروز چالش‌هایی در گفتمان انقلابی شد. با در نظر گرفتن اهمیت و اولویت گفتمان انقلابی، بازنگری در ساختار درونی این گفتمان به منظور رهاسازی آن از وابستگی به دال‌های آسیب‌زننده ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا دو استراتژی بازسازی، بازگشت به مبدأ و بازسازی بنیادین، پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Female Body Surveillance in Iran after the Islamic Revolution

چکیده [English]

The present study closely examines the relationship between the female body and the political structures in the discourse of the Iranian Islamic Revolution. More specifically, Foucault’s Theory regarding the relationship between power and body as well as the empirical study of the symbolic aspects of the female body in relation to the revolutionary discourse are employed to arrive at a symbolic pattern of female body organization. The analysis indicated that the revolutionary discourse is associated with a specific pattern of female body surveillance according to the imperative social and political necessities of its evolution. The emerged revolutions in social context of intra-discourse and extra-discourse and the continuity of such association have led to challenges in the revolutionary discourse. Considering the importance and primacy of revolutionary discourse, it is essential to revise the internal structure of this discourse in order to release it from dependence on demanding signifiers. Finally, two strategies including ‘return to origin’ and ‘fundamental reconstruction’ are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • female body
  • patterns of surveillance
  • the Iranian Islamic Revolution
  • discoursive paradoxes