مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
آگهی‌های تجاری ضمن ارایه اطلاعات به مصرف‌کننده‌ی بالقوه، رفتار وی را با استفاده از دلالت‌های صریح و ضمنی تغییر داده و به سمت خرید محصول سوق می‌دهند. بدین‌ترتیب، کالا فارغ از کارکرد خود، به تجسم‌ آرزوها و نیازهای روانی مخاطب بدل می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کنش تبلیغات در تغییر رفتار مخاطب و تمایل وی به محصول، به مطالعه موردی بر روی پنج آگهی تلویزیونی گزینش شده در‌یک بازه زمانی پرداخته است. فرآیند تحلیل شامل تحلیل محتوای این آثار با اتکا به نظریۀ ساختار روان فروید، به منظور نمایش فعل و انفعال میان سه بخش غریزه، من و فرامن فرد مصرف‌کننده درآگهی، به عنوان مصدر همذات‌پنداری مخاطب است. نتایج پژوهش نشانگر تأثیر دلالت‌های ضمنی آگهی‌های تجاری بر دگرگونی موازنه ساختار شخصیت به منظور ترغیب و اقناع مخاطب برای پذیرش پیام آگهی است. آگهی‌های محرک مصرف، از طریق اهمیت دادن به انگیزش‌های « نهاد» و کنش فعال « من» در پاسخگویی به آن، به تضعیف نیروی فرامن می‌پردازند و در برخی موارد نیز با تحریک حضور « فرامن» سعی در سوق دادن مخاطب به سمت انتخاب‌های خردمندانه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Affections of Personalities in Encountering With Commercial Advertising

چکیده [English]

Advertising, rather than presenting information to a potential consumer, with denotative and connotative implications try to alter behavior of consumer and directs him to purchase a commodity. Hence commodity separate from its function, becomes a reflex to desires, psychic requirements of audience.
This research aims to show the action of advertisings in altering audience’s manner and his desire to product and studies about five TV advertisings which have been selected in a certain period. Analysis process includes content analysis of Case studies with accent on Freud’s psychic structure theory to show interaction between “id”, ”ego” and “super ego” in consumer in TV advertisings as an identification’s origin.
Results show the efficacy of connotative implications of commercial advertising on altering the equilibrium of character’s structure to persuade and satisfy the audience to accepting advertising, s message.
The advertising that stimulate consuming through emphasize to “Id” motivation and “ego”, s active interaction in responding to it, weaken the “super ego” force and in some cases through stimulating “super ego” try to directs the audience to wisely choices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychology of advertising
  • TV Advertising
  • Freud psychoanalysis
  • unconscious
  • Representation of Desires