مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اصالت محوریت زندگی عادی و لذت بردن از آن و‌ یا عدم اصیل شمردن آن و تصمیم بر مبارزه با خود و طبیعت وجه ممیزه‌ی دو مکتب فمینیستی رمانتیک و اگزیستانسیالیست است. فمینیسم رمانتیک با انتخاب مسیر «زنانه»‌ی مهربانی برای ایجاد تغییرات مد نظر خود در جهان، در عین مبارزه با آنچه که آن‌را زشتی و پلشتی می‌داند، به ادامه‌یافتن جریان حیات معتقد بوده و « لذت در حین ایجاد تغییر» را برای پیروان خود و همچنین برای ابژه‌ی تغییر‌یعنی مردان به ارمغان می‌آورد اما فمینیسم اگزیستانسیالیست، لذت زندگی را از هم از زنان مبارزه‌گر و هم از ابژه‌های آن‌ها (مردان) می‌گیرد. فیلم «برخورد خیلی نزدیک»، دربردارنده‌ی دو نوع نگاه به ارتباط میان زنان و مردان است. دیدگاه «ناهید» دربردارنده‌ی ضدیت با مردان و دوری جستن از آنان است، حتی اگر این دوری جستن به عدم ارضای روانی خود او و ایجاد عقده‌های روانی در او بیانجامد. اما « نرگس» مشکلی با مردان نداشته و با شوهر خود روابط عاشقانه‌ای دارد. زندگی به تصویر کشیده شده برای نرگس، سراسر موفقیت و شادی؛ و برای ناهید سراسر شکست و اندوه است. فیلم درصدد ترویج این اندیشه است که راهبرد « ایجاد تغییر» در جهان که راهبرد فمینیسم رمانتیک است و با روش‌های نرم زنانه صورت می‌گیرد بهتر از راهبرد « مبارزه» است که در فمینیسم اگزیستانسیالیست دنبال می‌شود.

کلیدواژه‌ها