مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با هدف مطالعه رابطه میان سرمایه دانشگاهی و سلیقه زیباشناختی هنری تدوین گردیده است. فرضیه اصلی این تحقیق که از آراءِ « پی‌یر بوردیو» استنتاج گشته مبتنی بر این است که شکل‌گیری سلیقه مشروع در افراد در درجه‌ی نخست پیوند تنگاتنگی با میزان تحصیلات و در وهله بعد با خاستگاه اجتماعی آنان دارد. فارغ از اهمیت خاستگاه اجتماعی، تاکید اصلی این نوشتار بر نقش موثر تحصیلات در شکل‌گیری سلیقه مشروع می‌باشد. برای سنجش این فرضیه طیفی از « صاحبان سرمایه‌ی دانشگاهی بالا» مورد مطالعه کیفی قرار گرفته شدند. این مطالعه نشان می‌دهد که سلیقه زیباشناختی در میان صاحبان سرمایه دانشگاهی بالا از زیباشناختی مشروع بسیار فاصله دارد، علت این امر تا اندازه‌ای بدین جهت است که بنظر می‌رسد نمی‌توان در ایران هنر را به عنوان مولفه اصلی و هسته سختِ فرهنگ در نظر گرفت. همچنین نتایج این تحقیق گویای آنست که سلیقه مشروع از طرفی تحت تاثیر سرمایه فرهنگی موروثی و از سوی دیگر به سبب ارتباط با شبکه دوستان و سرمایه‌های اجتماعی در افراد برساخته می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Academic Capital and Aesthetics Taste

چکیده [English]

The goal of this article is to study the relationship between academic capital and aesthetics taste. The main assumption of this article which is induced from Pierre Bourdieu’s theories is based on this believe that formation of legitimate taste in individuals is initially has a close relationship with their level of education and then their social origin. Despite of importance of social origin, the main focus of this article is on the effective role of education in formation of legitimate taste. To evaluate this theory, a range of individuals with high academic capital has been studied quantitatively.
This study shows that aesthetics taste in individuals with high academic capital is far from legitimate taste, since it seems that in Iran, art cannot be considered as the main component and hard core of culture. Moreover, the results of this research indicate that the legitimate taste is formed from one hand under influence of inherited cultural capital and from other hand friend networks and social capitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Capital
  • Aesthetics Taste
  • Cultural Capital
  • Pierre Bourdieu
  • legitimate Taste
  • legitimate Art