مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله در پی شناخت فرهنگ ایرانی از خلال صفحه فالنامة مجلات موسوم به خانواده است. بر این اساس برای دست یافتن به ساختار فالنامه‌ها و آگاهی از زمینه اجتماعی و فرهنگی این پدیده و شاخت زندگی روزمره ایرانی به تحلیل صفحه فالنامه مجلة «خانواده سبز» تحت عنوان «ماه به ماه با رازهای خوشبختی» پرداخته شده است. به این منظور با اتخاذ رویکرد «جهان-محلی» و با توجه به رهیافت تحلیل گفتمانی تئون ای. ون‌دایک، مقولات متون فالنامه استخراج و تفسیر گردید. نتایج نشان می‌دهد که جملات فال در وهلة اول در برگیرنده ساختاری از قبیلِ کلی‌گویی، این‌همان‌گویی، مثبت‌اندیشی، واگویی بدیهیات و تقدیر‌گرایی است. در وهله دوم متون فال با آگاهی از زمینه اجتماعی و فرهنگی خواننده متون، زندگی روزمره مخاطب را در قالب مقولاتی چون آینده‌نگری، توصیف مشکلات، توصیف شخصیت، ارتباطات و روابط عاشقانه به تصویر کشیده است. در نهایت، بررسی مسائلی مانند فال دریچه‌ای است گشوده به سوی دنیای جوانان و زنان و از این راه می‌توان تجربه درونی بهتری از واقعیت‌ها و تحولات دنیای آن‌ها به دست آورد.

کلیدواژه‌ها