مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ژان بودریار یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان مطالعات رسانه‌ها و پسامدرنیسم است که می‌توان گفت در ایران کم‌تر از هر نظریه‌پرداز دیگری در این حوزه شناخته شده است. نظریات بدیع و انتقادهای تند بودریار از ساختار فرهنگی جوامع پساصنعتی، او را به یکی از رُک‌گوترین منتقدان پسامدرنیته تبدیل کرده است. شاه‌واژه‌ی اندیشه‌ی بودریار، «واقعیت» است که شاید دیرینه‌ترین مفهوم در فلسفه‌ی غرب باشد. تبیین جدیدی که بودریار از پیچیدگی‌های واقعیت در زمانه‌ی ما به دست می‌دهد، هم بسط مارکسیسم و هم تلفیق آن با نوعی نشانه‌شناسی پساساختارگراست. در این مقاله، چهارچوب فکری بودریار (پساساختارگرایی) تبیین خواهد شد و سپس شرحی از نظریه‌هایی که او در این چهارچوب راجع به کارکرد رسانه‌ها در جامعه‌ی معاصر پرورانده است به دست داده می‌شود. در بخش بعدی مقاله، تحلیل بودریار از نحوه‌ی انعکاس اخبار مربوط به جنگ آمریکا و عراق که منجر به سقوط صدام حسین شد، بررسی می‌شود و سپس کارکرد گزارش‌های تلویزیونی از جنگ آمریکا و ویتنام ارزیابی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها