مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جرم‌شناسان بر این باورند که فیلم‌های سینمایی منبع فرهنگی مهمی برای درک ماهیت و علل انحرافات اجتماعی و جرم هستند و تبین‌های ویژه‌ای از جرم را مورد تأیید قرار می‌دهند و مباحث ملی و بین‌المللی درباره علل جرم را برای بینندگان به نمایش می‌گذارند. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی تبیین جرم در فیلم‌های سینمایی ایرانی بوده است. برای نیل به این هدف، هشت فیلم جنایی ایرانی ساخته شده بین سال‌های 1377 تا 1384 با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فیلم‌های ایرانی مورد بررسی برای تبیین جرم سه نظریه روانشناختی، جامعه‌شناختی و کنش عقلانی را بازنمایی نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Crime and Criminology in Iranian Cinema

چکیده [English]

Crime films reflect our ideas about fundamental social, economic, and political issues; Films constitute an ideal tool for probing the nature and causes of deviance. Crime films expose viewers to national (and even international) debates about the causes of crime. Films draw on popular criminological explanations and in turn embody these explanations, feeding them back to mass audiences. This paper studies how Iranian films explain crimes. I have analyzed 8 Iranian crime films made between 1377 and 1384 by qualitative content analysis method. The findings show that Iranian films explain crimes based on three criminological theory; psychological theory, sociological theory and rational action theory. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • criminology
  • Film
  • psychological theory
  • Sociological theory
  • rational action theory
  • Qualitative content analysis