مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جرم‌شناسان بر این باورند که فیلم‌های سینمایی منبع فرهنگی مهمی برای درک ماهیت و علل انحرافات اجتماعی و جرم هستند و تبین‌های ویژه‌ای از جرم را مورد تأیید قرار می‌دهند و مباحث ملی و بین‌المللی درباره علل جرم را برای بینندگان به نمایش می‌گذارند. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی تبیین جرم در فیلم‌های سینمایی ایرانی بوده است. برای نیل به این هدف، هشت فیلم جنایی ایرانی ساخته شده بین سال‌های 1377 تا 1384 با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فیلم‌های ایرانی مورد بررسی برای تبیین جرم سه نظریه روانشناختی، جامعه‌شناختی و کنش عقلانی را بازنمایی نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها