مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خشونت انسان‌ها علیه یکدیگر همواره در طول تاریخ ، با شدت و ضعف‌های متفاوت وجود داشته است. برتری قدرت فیزیکی مردان گاه مجوزی بود برای اعمال خشونت برخی از آنها علیه برخی زنان. تحول و تطور خانواده و همچنین جایگاه زنان در جامعه با توجه به تغییر شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از عوامل نوسان این خشونت بوده‌اند. در مجموع عامل فرهنگی مهمترین عامل بوده و هرجا فرهنگ خشونت را تجویز کرده یا در برابر آن سکوت کرده اعمال خشونت بیشتر مشاهده شده است. برداشت‌های نادرست از دین، مرد سالاری، قوانین تبعیض آمیز و ... همه و همه در تشدید خشونت موثر بوده اند.از این نظر زنان تهرانی از حوزه خشونت و تجربه آن مستثنی نبوده‌اند. برخلاف انتظار، زنان تهرانی خشونت را بیش از زنان دیگر استان‌ها تجربه کرده‌اند (طباطبائی و دیگران،179:1383).البته این تجربه بیشتر می‌تواند به علت تلقی متفاوت زنان از خشونت باشد. به این معنی که ممکن است خشونت رفتاری و کلامی در نظر زنان تهرانی خشونت تلقی شود، اما از نظر زنان دیگر استان‌ها ، خشونت فیزیکی خشونت تلقی نشود و آنها مراحل شدید خشونت را اظهار کنند و از اشکال ملایم آن چشم بپوشند.در این مقاله به چند نوشته و کتاب درباره موضوع « خشونت علیه زنان» اشاره و نهایتا یافته‌های پژوهش پیمایشی در تهران به طور خلاصه آورده شده و میزان تجربه زنان در حوزه خشونت و میزان آن در دوره‌های مختلف زندگی و اشکال متفاوت خشونت بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Violence and Culture; Women’s Life Experiences in Tehran

چکیده [English]

Violence has been present among people across the history.  It is justified partly by physical superiority of men to act violently against women. However, the emergence of some new variables, such as change in family structure as well as the improvement of women's status in society, has changed the situation recently. In general, culture plays the main role in reducing violence against women and where it is silent the rate of the violence goes up. The false interpretation of religious believes, patriarchy, discrimination, etc, are factors which increasing the violence.
Women from Tehran have experienced the violence. Moreover, a research shows that the rate of the violence among them is higher than the average of the country. This higher average is mostly related to their understanding of violence against women. That is to say, one certain act in other part of the country may mean as a nonviolent act while it could mean violence in Tehran. In most part of the country violence merely means a physical behavior while in Tehran people take bad words and speeches as a kind of violence. This essay surveys some books and articles on "violence against women" and puts this together with a survey carried on in Tehran and analyzes the female experience of violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Violence against women
  • the forms of violence
  • violence interpretation