مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فرایند تولید برنامه در رادیو از طرح ایده برنامه تا پخش و ارزیابی آن را شامل می‌شود. برنامه‌ساز رادیو در عبور از مراحل مختلف این فرایند با موانعی روبرو است که برنامه‌سازی را دشوار کرده و عدم تحقق اهداف برنامه‌ رادیویی را باعث می‌شود. تحقیق حاضر با هدف شناسایی موانع، مشکلات و آسیب‌های پیش‌روی برنامه‌ساز در تولید برنامه رادیویی، به بررسی این فرایند از مرحله طرح ایده تا پخش و ارزیابی آن در رادیوی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش تحقیق در این بررسی، گراندد تئوری (نظریه داده‌بنیاد) است و روش گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های عمیق با خبرگان و مدیران حوزه برنامه‌سازی در رادیوی جمهوری اسلامی ایران بوده و نمونه‌گیری به روش گلوله برفی انجام شده است. نتایج حاصله در قالب مدل مکانیزم‌های مدیریت فرایند تولید برنامه‌های رادیویی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Radio Program Making Process Management in Islamic Republic of Iran Radio; A Model derived from Grounded Theory

چکیده [English]

Radio program production process includes idea planning to broadcast steps. A radio program maker through the different steps of the process, faces obstacles that make it difficult to plan and cause it not to obtain it’s supposed goals. This study tries to identify problems through reviewing current programming process from idea to program in Radio Department and proposes a desirable model which includes program requirements and mechanisms. The research method in this study is Grounded Theory and the method of data collecting is deep interviews with radio experts in radio department. The sampling method is snowball. The results have been proposed as “Program Production Process Management Mechanisms Model”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grounded theory
  • Programming Process
  • IRIB Radio