مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فرایند تولید برنامه در رادیو از طرح ایده برنامه تا پخش و ارزیابی آن را شامل می‌شود. برنامه‌ساز رادیو در عبور از مراحل مختلف این فرایند با موانعی روبرو است که برنامه‌سازی را دشوار کرده و عدم تحقق اهداف برنامه‌ رادیویی را باعث می‌شود. تحقیق حاضر با هدف شناسایی موانع، مشکلات و آسیب‌های پیش‌روی برنامه‌ساز در تولید برنامه رادیویی، به بررسی این فرایند از مرحله طرح ایده تا پخش و ارزیابی آن در رادیوی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش تحقیق در این بررسی، گراندد تئوری (نظریه داده‌بنیاد) است و روش گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های عمیق با خبرگان و مدیران حوزه برنامه‌سازی در رادیوی جمهوری اسلامی ایران بوده و نمونه‌گیری به روش گلوله برفی انجام شده است. نتایج حاصله در قالب مدل مکانیزم‌های مدیریت فرایند تولید برنامه‌های رادیویی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها