مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر به نقش موقعیت اجتماعی در ایجاد رضایت از زندگی می‌پردازد. براساس مبانی تئوریک، موقعیت اجتماعی افراد و گروه‌ها که خود از پایگاه اجتماعی اقتصادی، توانایی کنترل بر زندگی و بر قراری حیات رابطه‌ای و سبک زندگی ناشی از آن شکل می‌گیرد، می‌تواند از جمله مبین‌های رضایت از زندگی در نظر گرفته شود. بدین ترتیب پایگاه اجتماعی، اقتصادی و سبک زندگی انتخابی، بعنوان دو مولفه اصلی شکل‌دهنده موقعیت اجتماعی افراد، از طریق سازو کارهای واسط حیات رابطه‌ای و کنترل بر زندگی، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند. نتیجه این فرآیند در زندگی کنشگران اجتماعی، رضایت آنها از زندگی خواهد بود. در بررسی تجربی سازوکارهای مطرح شده در پیوند بین موقعیت اجتماعی و رضایت از زندگی از روش پیمایش استفاده شده و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه با 390 نفر از افراد 18 سال به بالای ساکن تهران بدست آمده است. نتایج نشان داده است که گرچه میزان رضایت از زندگی در بین افراد مورد مطالعه در حد قابل توجهی قرار دارد، اما موقعیت اجتماعی افراد از طریق برقراری ارتباطات اجتماعی مطلوب، کنترل آنها را بر زندگی افزایش داده است و سبک زندگی انتخابی آنها را شکل می بخشد و در نهایت این ‌همه، اندازه رضایت از زندگی آنها را متاثر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Life Style, Life associations, and the Control of Life on the Relation between Life Satisfaction and Socioeconomic Status

چکیده [English]

This Paper focuses on the role of social status in life satisfaction. According to theoretical bases, group and people's social position which has formed from economical and social status, ability of control of life, life associations and lifestyle, can be considered as one of the explanatory of life satisfaction. Thus, socioeconomic status and selective lifestyle, is connected to life satisfaction via mechanisms such as people's life associations and control of life. The consequences of such process in actor's social life will be life satisfaction.
The experimental study has used survey method to considering mechanisms in relations between social position and life satisfaction and the needed information have obtained from questioners and interviewing with 390 people who are over 18 years old. The results have shown, although the relation between social positions and life satisfaction is in significant level in sample population, but people's social position increase their control of life via satisfied social relations and associations and it forms their selective life style and in the end, their life satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life satisfaction
  • Socioeconomic status
  • lifestyle
  • Control of Life
  • Life Associations