مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چه چیز باعث شده است که یگانه رمان ج ی .دی.سالینجر، یعنی ناطور دشت، علی رغم اینکه خواندنش بارها قدغن شده است، به یکی از پرخوانده ترین رمان های طول تاریخ بدل گردد؟ مورد تحریم قرار گرفتن و محبوب بودن توامان رمان آن را به نمون ه ای عالی برای تجزیه و تحلیل از دیدگاه نقد خواننده محور تبدیل کرده اس ت . این مقاله بر اساس رهیافت ها و نظریه ها ی نقد خواننده محور، ب ه ویژه دیدگاه های ولف گانگ ایزر، می کوشد تا پرده از رمز محبوب بودن رمان بردار د . بر اساس تئور ی های نقد خواننده محور، خوانش تعاملی بین متن و خوانند ه است . از دیدگاه نظریه پردازان این رهیافت، ای  ن خوانن د گان هستند که هنگام خوانش یک اثر ادبی معنای آن را ب ر می سازند . ایزر که ا ز مهمترین نظریه پردازان نقد خواننده محور محسوب م ی گردد، با تاکید ب ر نقش خواننده در خلق معنی معتقد است که معنا در تعامل بین خواننده و متن و در زمانی ص ورت م ی گیرد که خواننده پس زمین ه های ادبی و فرا ادبی خویش را به همراه خود م ی آورد تا قسم ت های نانوشته های متن را بنویس د . ایزر که با د ی دگاهی پدی دارشناختی به متن م ی نگرد، بیشتر بر مفاهیمی همچون خلا ء های متن، عدم قطعیت، پ ی ش بینی وباز نگری تاکید دار د . این نکته که رمان ناطور دشت توسط یک راوی غیر قابل اعتماد نقل م ی شود، موجب شده است تا رمان سرشار از خلاء ها و ابهاماتی شود که خواننده را به تعاملی چندگانه برا ی خوانش متن فراخواند که نهایتا موجب برساخت معنا گرد د . می توان ادعا نمود که یکی از دلایل محبوبیت روز افزون رمان، حتی سال ها پس از انتشار اولیه آن، استفاده ماهرانه سالینجر از چنین عناصر محرک خوانش در سراسر رمانش می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Salinger techniques for his implied readers (the study of The Catcher in the Rye thorough readeroriented approach)

چکیده [English]

What has made J.D. Salinger's sole novel, The Catcher in the Rye, despite being repeatedly banned by authorities, one of the most frequently challenged and read novels of twentieth century? Being a frequently read novel and a banned one at the same time, have made the novel one excellent model to be scrutinized according to Reader- Response theory. Based on the theories and approaches of reader- response, especially those of W. Iser, the prominent figure of the theory, the present study attempts to unravel the mystery of the novel. According to reader response theories, reading is an interaction between the reader and the text. It is, after all, the readers who construct the meaning of a literary work. Emphasizing the active role of the reader in creating meaning, Iser, who is one of the most outstanding theoricians in reader-response criticism, believes that the meaning emerges out of the 'interaction between the text and the reader' in which the reader brings his/her own literary and non-literary background to the text in order to write the unwritten parts of it. Iser's phenomenological attitude towards a literary work makes him to emphasize more on the concepts such as gaps and indeterminacies, anticipation and retrospection. Being recounted by an unreliable narrator creates a lot of gaps and ambiguities in the novel so that calls the reader to a manifold interaction with the text to construct the meaning. It can also be claimed that one of the main reasons for the popularity of the novel, even years after it was first published, is Salinger's deftly use of such motivating elements all through the novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • novel
  • Reader-response theories
  • Wolfgang Iser
  • Gaps
  • Indeterminacy
  • Reader
  • Literary theory and criticism