مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تاکنون پژوهش های متعددی در زمینه نقش رسان ه های جمعی در بحران انجام و بر اساس آن ها کارکردهای گوناگونی برای رسان ه ها در بحران تعریف شده اس ت . در اغلب این پژوهش ها با نگاهی تجویزی برای استخراج کارکردهای رسان ه های جمعی، نظرات خبرگان این حوزه مبنای کار قرار گرفته و کمتر به نظرات خود آسی بدیدگان از بلایای طبیعی توجه شده است . در این مقاله برای اولین بار مستق ی ما به سراغ آسی بدیدگان رفته ایم تا نیازهای رسانه ای شان را بشناسیم. برای این منظور دو روز پس از زلزله آذربایجان در سال 1391 به سراغ مردم شهرستان ورزقان و شهر تبریز رفته و از طریق 27 مصاحبه مرد م نگارانه با ایشان داده های خود را جم ع آوری کردیم . برای تحلیل این داد ه ها نیز از روش نظریه زمینه ای استفاده نمودی م . با کدگذ اری باز، محوری و گزینشی داد ه ها به چهار نیاز رسان ه ای اصلی آسیب دیدگان از زلزله شام ل : نیاز به اطلاعا ت، نیاز به توجه رسان های، نیاز به آموز ش و نیاز به نماینده، دست یافتیم.

عنوان مقاله [English]

The needs of natural disasters victims to media (case study: the victims of Azerbaijan earthquake)

چکیده [English]

Numerous studies have been conducted about the role of media during a crisis. Accordingly diverse functions have been defined for media while in crisis. By applying a prescriptive viewpoint to derive mass media functions, most of the studies have been the based on the opinions of experts and the opinions of the victims have rarely been taken into consideration. For the first time, we have directly talked to the victims to find out their media needs. For the purpose of this study we visited people in Varzaghan and Tabriz, two days after 2012 earthquake in Eastern Azerbaijan and gathered our data by using 27 ethnographical interviews. We used grounded theory to analyze the data. Using open, axial and selective coding of the data, we arrived at four main media needs of the victims including need for information, need for media attention, need for education and need for having representative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media needs
  • Natural Disasters
  • Mass Media
  • crisis management
  • Azerbaijan earthquake