مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به گسترش کمی و کیفی اوقات فراغت در جهان معاصر، و از آن جا که نحوه گذران این اوقات به عنوان یکی از م ؤلفه های زندگی امروزی نقش بسیار مهم و حیاتی در هویت یابی جوانان بر عهده دارد، در صور ت عدم استفاده درست از آن، رفتارهای انحرافی را در پی دارد. هدف این مطا لعه شنا خت و تبیین عوامل فرهنگی مؤثر بر نحوه گذران اوقات فراغت جوانان در پرتو نظام ارزش ی جامعه است . فرضیات استناج شد ه ازچهارچوب طیف مطالعه » نظری تحقیق با استفاده ا ز روش پیمایش و تکنی ک پرسشنامه برگرفته از و نحوه گذران اوقات فراغت به وسیله پرسشنام ه ساختمند و خود « ارزش های آلپورت گزارشی دریک نمونه 396 نفری از جوانان شهرستان دشت آزادگان، آزمون گردی د . نتایج حاکی از آن است، که رابطه ارزش نظری با فراغ ت ف کری، ارزش اجتماعی با فراغت اجتماعی، ارزش هنری با فراغت هنری، ارزش مذهبی با فراغت اجتماعی تایید و ارزش اقتصادی با فراغت عملی و ارزش سیاسی با فراغت جسمان ی رد ش د . ه م چنین، از متغیرهای زمینه ای رابطه پایگاه اجتماعی  اقتصادی با فراغت هنری، جنس با فراغت جسمانی و عملی و وضعیت تأهل با فراغت هنری تأیید و سن با فراغت اجتماعی رد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of relation between value system and youths’ way of spending leisure time in Dasht-e Azadegan

چکیده [English]

Leisure has had qualitative and quantitative expansion in the present world and its spending is vital in youths’ identification. So misusing it can lead to deviant behaviors. This paper aims to identify and explain cultural factors influencing on the way of spending leisure in the framework of value system. Hypothesis deducted from theoretical framework was examined through survey method and questionnaire technique which is taken from Alport’s “study of values spectrum” and the way of spending leisure was examined by a structured and self-report questionnaire. The sample population was 369 persons of Dasht-e Azadegan youths. The conclusion indicates that relations between theoretical value and tranquility, social value and social leisure, artistic value and artistic leisure, religious value and social value were proved and the relations between economic value and practical leisure, political value and physical leisure were refuted. Among grounded variables, relations between socialeconomic statues and artistic leisure, gender and physical and practical leisure, matrimony and artistic leisure were proved and relation between age and social leisure was refuted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value System
  • leisure time
  • Social-economic statues
  • Theoretical leisure
  • Social leisure