مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه با گسترش رایانه در خانواده های ایرانی، روز به روز به کاربران اینترنت افزوده شده و به تبع آن، وبگردی به عنوان یک پدید ه ی نوظهور در زندگی روزمر ه ی ایرانی پدیدار گشته است . به عبارت دیگر، وب به مثابه یک نیروی اجتماعی عظیم، اعمال قدرت کرده و به بخشی جدای ی ناپذیر از زندگی روزمر ه ی بسیاری از ایرانیان بدل شده است. گستره ی اعمال نفوذ وبگردی در قال ب های نوین کسب و کار و ورود به بازار مصرف مجازی، اهمیت شناخت این حوز ه ها را بیش از پیش کرده اس ت . لذا پژوهش در دست، با بررسی تجرب ه ی زیسته ی افراد از پدید ه ی وبگردی قصد دارد به تعریف مناسبی برای آن در بافت زندگی روزمره ی جامعه ی ایرانی دست یاب د . بدین منظور با استفاده از روش پدیدارشناسی موستاکاس، پس از انجام مصاحب ه های عمیق با 14 نمونه ی هدفمند، توصی ف های ساختاری و بافتاری استخراج شد و در نهایت توصیف ترکیبی نهایی برای بازنمایی تجرب ه ی زیسته ی مشترک افراد از پدیده ی وبگردی ایرانی در متن زندگی روزمره شان بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phenomenology of net surfing in the Iranian’s everyday life

چکیده [English]

Nowadays, the number of net users has increased by spread of computer among Iranian families, and consequently net-surfing has emerged in the Iranian’s everyday life. In other words, web , has exerted power as a huge social force and turned into an inseparable part of the everyday life of many Iranians. The penetration range of net surfing, in modern forms of business and its entry into the virtual consumption market, have made the recognition of this field more and more important. So this study aims to reach a proper definition of net-surfing in the context of daily life of Iranian society, by investigating people’s lived experience of net-surfing phenomenon. For this purpose, after in-depth interview with 14 purposeful participants, structural and contextual descriptions were extracted by using Moustakas phenomenology research method. Lastly the final combined description was determined to represent common lived

کلیدواژه‌ها [English]

  • Net surfing
  • Phenomenology
  • everyday life
  • Internet
  • Web