مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بخش عمده ای از تحقیقات اجتماعی در ایران با هدف کشف و ارائه ی راهبردهایی به منظور حل مسائل مختلف اجتما ع ی از س و ی سازمان های دولت ی به پژوهشگران ح و زه ی علوم اجتماعی سفارش داده م ی شوند. این درحا لی است که اغلب این پژوه ش ها در ارائ ه ی راهبردهایی مشخص و عم ل یاتی به س یاست گذاران در حوز ه ی مربوطه ن ا کام م  ی مانند . از دیدگاه نو یسنده یکی از علل این نا کامی عدم اتخاذ یک استراتژ ی پژوه ش ی است ک ه مشخصا مرتبط با انجا م یک پژوهش راهبر د ی طراح ی شده باش د . هدف اصل ی ای ن مقاله طرح یک استرات ژ ی پژوه ش ی ج ا یگزین است ک ه در نت یجه ی به ک ارگیری آن در پژوهش های اجتماع ی، ارائه ی راهبردها ی مشخص و عم ل ی اتی ام ک ان پذ یر شو د . ای ن استراتژی پژوهش ی دار ای سه و یژگی اصل ی است که عبارتند ا ز : توجه به م ت غیرها یی ک ه امکان تغ ییر و دستکاری آن ها در حیطه ی امکانات و اختی ارات مسئو لین مربوطه قرار داشته باشد، سنجش م یزان تاث یر متغ یرها به ش کل فرض یات رق یب و تم ر ک ز بر ر و یک رد مقایسه ای به جای انجام پیمایش های عمومی. در این مقاله ضمن مرور انتقادی نمونه ها یی از پژوهش های راهبرد ی انجام شده در یک حوزه ی پژوه شی خاص (حوزه ی ارتقاء اخلاق شهروندی در کلان شهرها)، نمون ه ای از یک پژوهش راهبر د ی در همان حوز ه ی پژوه ش ی نیز شرح داد ه شده است که با به کارگیری استراتژ ی پژوه ش ی پ ی شنهادی، به ارائ ه ی راهبردهایی متمایز و عملیاتی در آن حوزه ی پژوهشی منتهی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposing a research strategy for doing policy-oriented researches

چکیده [English]

A large body of social researches in Iran in purpose of providing techniques for solving various social problems, funded by governmental organizations, is done by researchers in the field of social sciences. Most of these research projects, however, fail to provide specific practical techniques for policy-makers. One of the sources of this failure, this article claims, lies in not gearing a research strategy towards providing a practical policy. This study mainly aims to propose an alternative research strategy, which facilitates presenting specific and practical techniques. This strategy has three underlying principles: considering the variables that their change and manipulation is possible under the respective authority and resources. Measuring the level of effectiveness of variables in the form of competing hypotheses, and focusing on comparative approach instead of conducting (non-comparative) social surveys. To further demonstrate the suggested strategy, this article critically reviews some samples of policy-oriented researches done in a specific research domain (promotion of citizenship ethics in major cities). This paper also explains a sample of policy-oriented research in the same research domain that leads to practical distinct techniques in the research domain by employing the proposed research strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy-oriented research
  • Policy
  • Research Strategy
  • citizenship ethics