مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله، پس از بررسی رویکردهای موجود و طرح آموزش سواد رسان ه ای، با تلفیق دو دوره آموزشی تفکر انتقادی (فلسفه برای کودکا ن ) و دانش و مهار ت های رسانه ای، برنامه آموزشی نوینی در خصوص آموزش سواد رسان ه ای ارائه م ی شود که در این برنامه، آموزش مهارت های تفکری بر پای ه گفت و گو و در بستر حلق ه کند و کاو، زی رساخت و مقدم بر آموزش دانش و مها رت های رسانه ای است و مجموع آنها، مطلوب آموزش سواد رسانه ای را تأمین می نماید. جهت بررسی برنامه پیشنهادی این پژوهش در خصوص آموزش سواد رسانه ای، سه گروه از دانش آموزان با سطوح مختلف آموزشی، مورد سنجش قرار گرفتند. بر مبنای نتایج پژوهش، دان ش آموزانی که دو دو ر ه مذکور را گذراندن د ، نسبت به دو گروه دیگر بازگشایی دقیق تر و اصولی تری از پیام مدنظر داشتند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of training course of critical thinking and media literacy in decoding messages

چکیده [English]

In this paper, after studying the existing and significant approaches in ‘media literacy’ training, a novel educational program concerning ‘media literacy education’ is presented by combining the two training courses of ‘critical thinking’ (philosophy for children) with media knowledge and skills. In this program thinking skills training is based on discussion and community of inquiry, and it is also substructure of and prior to training media knowledge and. All these together provide ideal training media literacy. In order to examine the program proposed in this research, regarding teaching media literacy, the sample included three groups of fourth grade students, each group containing 11 students: the first group passed the critical thinking course and also media literacy course, the second group passed only the critical thinking course (not media literacy), and the last one passed none of the mentioned courses. They were evaluated through quantitative (a questionnaire based on Likert Spectrum) and qualitative (group discussion and qualitative content analysis of the discussion) methods. Based on the research results, the students who passed the two mentioned courses could decode the message more exact than could the two other groups (teaser about Cheetoz Chips). And the students who passed only the critical thinking course could decode more exact and principled than could the third group which did not pass any courses at all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy Education
  • training critical thinking
  • philosophy for children
  • decoding messages