مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای انسان‌شناسی دانشگاه تهران.

2 کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری دانشگاه تهران.

چکیده

موضوع کنترل بر بدن مبحثی است که در چند دهه اخیر مورد توج ه جامعه شناسان قرارگرفته است . سلطه بر بدن و کنترل آن وابستگی بسیار زیادی با سلطه بر ذهن ی ت افراد دارد به گون ه ایی ک ه اساسا تسلط بر بدن بدون چیرگی بر ذهنی ت امری دس ت نیافتنی و بیهوده است . به نظر م ی رسد که در باشگاه های بدن سازی با توجه به همین نکته، تمام ابعاد زندگی فرد بدنساز بواسطه ذهنیت و ی کنترل می شود تا فرد بدنساز به خود ای د ه آلی که می خواهد برسد . این مقاله در پی آن است که با استفاده از روش کیفی مانن د ، مشاهده، مصاحبه و همچنین بح ث های نظر ی و اتکا به آمارهای اینترنتی، گستردگی و ژرفای این کنترل را در شهر تهران مورد بررسی قرار دهد و علت های اصلی رشد کمی و کیفی گرایش جوانان تهرانی در همه طبقات و گرو ه ها را به این ورزش مور د بررسی قرار داد ه و برخورد آن با جریان سنتی مانند خانواده را مورد تأمل و کنکاش قرار بدهد. در این مقاله توجه بسیار زیادی به زمان، فضا و مصرف در شک ل گیری هویت تازه شخص بدنساز در شهر تهران شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of identity thorough body in bodybuilding gyms in Tehran (case study: five body-building gyms in Tehran)

نویسندگان [English]

 • Rasoul Mohsen zadeh 1
 • Mohammad Atabak 2
 • Elham Arab pour 3

چکیده [English]

Control of body is a topic has been tended by sociologists in recent decades. Domination of body and controlling it is highly dependent on domination of individuals’ mentality in a way that domination of body without overwhelming the mentality is essentially unattainable, and in vain. It seems that in the bodybuilding gyms with regard to the same point, all aspects of the bodybuilder life is controlled by his own mind in order to achieve idealized self. This article wants to investigate the prevalence and intensity of this control in Tehran by qualitative methods such as observation, interview, and theoretical issues and also by relying on the Internet data. It intends to examine the main reasons for the qualitative and quantitative growth of Tehran youths’ trend, including all classes and groups, toward this sport and it’s confrontation with traditional flow like family. In this paper time, space and consumption have been tended highly in forming the new identity of bodybuilder in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mirror
 • body
 • Class
 • Self
 • Control
 • Cloth
 • Consumption
 • Mentality
 • Identity
-         آدورنو، تئودور؛ هورکهایمر(1380) « صنعت فرهنگی»، ترجمه مرادفرهاد پور، تهران: مجله ارغنون شماره 18، صص 35-83.
-         اباذری، یوسف (1381) « نوربرت الیاس و فرایند متمدن شدن»، تهران: نامه علوم اجتماعی، شماره 19، صص 19-26.
-         اباذری، یوسف، حمیدی، نفیسه(1387) « جامعه‌شناسی بدن و پاره‌ایی مناقشات»، تهران:پژوهش زنان، شماره 23، صص 127-160.
-         بارت، رولان (1380) « اسطوره در زمان حاضر»، ترجمه یوسف اباذری، مجله ارغنون، شماره 18، صص 85-136.
-         بودریار، ژان (1390) جامعه مصرفی اسطوره‌ها و ساختارها، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: نشر ثالث.
-         بوردیو، پیر (1386) « کنش‌های ورزشی و کنش‌های اجتماعی»، ترجمه محمد رضا فرزاد، مجله ارغنون، شماره 20، صص 246-277.
-         بوردیو پیر(1391) تمایز، ترجمه حسن چاووشیان، تهران: نشر ثالث.
-         بیکر، ترز ال (1386) نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
-         دورکم، امیل (1386) صور بنیادین حیات دینی، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.
-         سایت بانک اطلاعاتی شهرداری تهران (25 آبان، 1391) «آمار تعداد باشگاه‌های بدن سازی شهر تهران بر حسب مناطق»، برگرفته شده از www.avval.ir
-        فوکو، میشل (1390) پیدایش کلینک، ترجمه یحیی امامی، تهران: انتشارات نقش و نگار.
-      فوکو، میشل(1390) تاریخ جنون، ترجمه فاطمه ولیانی، تهران: انتشارات هرمس.
-        فوکو، میشل(1390) گفتمان و حقیقت، ترجمه علی فردوسی، تهران: نشر دیبایه.
-        فوکو، میشل(1378) مراقبت و تنبیه تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشرنی.
-         قاسمی، وحید و دیگران (1388) جامعه‌شناسی ورزش، تهران: نشرجامعه‌شناسان.
-         لاجوردی، هاله (1384) « نظریه‌های زندگی روزمره»، تهران: مجله نامه علوم اجتماعی، دوره 26، شماره26، ص 123-140.
-         لش، کریستوف (1380) « خودشیفتگی در زمان ما»، ترجمه حسین پاینده، مجله ارغنون، شماره 18.
-         لیوتار فرانسوا (1389) سرگشتگی نشانه‌ها، ترجمه مانی حقیقی، تهران: نشر مرکز.
-         گاردنر، ویلیلم (1387) جنگ علیه خانواده، ترجمه معصومه محمدی، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
-         عنبری، موسی (1385) « از بازیگری دیروز تا تماشاگری امروز»، برگرفته شده از مجله اینترنتی فصل نو، www.fasleno.com.
-         هارلند، ریچارد (1388) ابرساختارگرایی، ترجمه فرزان سجودی، تهران: انتشارات سوره مهر.

نقش