مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

2 استادیار مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی.

3 کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

مشارکت شهروندی مؤلفه اصلی در نیل به اهداف توسعه پایدار و حکمرانی خوب شهری اس ت . از این رو مدیریت شهری تهران دو رویکرد اصلی محله محوری و تبدیل شهردا ر ی از سازمان صرفا خدماتی به نهاد خدماتی - اجتماعی را در رأس برنام ه هایش قرار داده اس ت . در این پژوهش که با عنوا ن کارکرد فرهنگی مدیریت شهری در ارتقاء فرهنگ مشارکت شهروندی در اداره امور محلی، نام دارد، به بررسی تأثیر فعالیت های فرهنگی شهرداری تهران بر افزایش ف رهنگ مشارکت شهروندی پرداخته ش د . الگوی مفهومی و تحلیلی این تحقیق براساس الگوی کنش موجه آیزن و فیش باین طراحی شده اس ت . این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و به روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته اس ت . برای جمع آوری داد ه ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و پ س از سنجش روایی و پایایی آن، بر طبق فرمول جامعه نامحدود 385 پرسشنامه به روش خوش ه ای تصادفی بین افرادی که د ر 4 سرای محله منطقه 4 شهرداری تهران فعالیت داشتند پخش و جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده ش د . نتایج تحقیق حاکی از آ ن است که از نظر شهروندانی که در سرای SPSS از نرم افزار محلات مذکور ارائه دهنده و گیرنده خدمات آن مراکز هستند، فعالی ت های فرهنگی مدیریت شهری در تهران بر افزایش گرایش به مشارکت، هنجاری شدن مشارکت، اعتماد به نهاد شهرداری و ایجاد راه ارتباطی مناسب تأثیر مثبتی داشته اس ت . از بین ش اخص های سه گانه فرضیه اول به ترتیب؛ تصور فرد از پیامد های مشارکت، اطلاعات فرد در مورد مشارکت و ارزیابی فرد از پیامدهای مشارکت بیشترین تأثیر را بر متغیر گرایش به مشارکت داشته اس ت . شاخص های فرضیه دوم به ترتیب اثرگذاری بر متغیر هنجاری شدن مشارکت ؛ انگیزه فرد برای برآوردن توقعات دیگران، تصور فرد از قضاوت دیگران در مورد مشارکت و سوابق فرد در زمینه مشارکت م ی باشد. شاخص های فرضیه سوم به ترتیب اثرگذاری بر متغیر اعتماد به نهاد شهرداری؛ تغییر ذهنیت بد گذشته و رضایت از عملکرد نهاد شهرداری می باشد. از بین شاخ ص های فرضی ه چهارم نیز به ترتیب؛ پایداری، دو جانبه بودن، نهادی و همه گیر بودن، بیشترین تأثیر را بر متغیر راه ارتباطی مناسب داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural function of urban management in promotion of citizenship participation culture for administrating local affairs (case study: Tehran’s municipality of district 4)

نویسندگان [English]

  • Nemat alleh Fazeli 1
  • gholam Reza Kazemian 2
  • Maryam Ramezan Nosrati 3

چکیده [English]

Citizenship participation is the main component in achieving the goals of sustainable development and good urban governance. So, the urban management of Tehran has applied two main approaches at the top of its programs; neighborhood orientation and transforming municipality from the service-only organization to the service – social institution. In this study, entitled “Cultural function of urban management in promotion of citizenship participation in administrating local affairs”, the effect of cultural activities of Tehran municipality on increasing citizenship participation was investigated. Conceptual and analytical model of this study is based on “Ajzen & Fishbien’s reasoned action model”. This research is an applied one and the method used in it is survey-descriptive. To collect data researcher-made questionnaire was used and after examining its validity and reliability, 385 questionnaires, according to infinite population sampling, were distributed and collected among participants who were working in four “Settlement Houses” of Tehran municipality district 4.Data analysis was done by SPSS software. The results indicate that from the point of view of the citizens, who are provider and receiver of services of the mentioned settlement houses, the cultural activities of urban management in Tehran has a positive effect on enhancing “participation attitude”, “normalizing the participation”, “trust on municipality” and “creating an appropriate communication way”. Among the three indicators of the first hypothesis; “individual’s image of participation consequences”, “individual’s information about participation” and “an assessment of the consequences of participation” have had the highest effect on the variable “participation orientation”, respectively. The indicators of second hypothesis in order of influence on the variable “normalize the participation” are; “individual’s motivation to fulfill the expectations of others”, “individual’s image of judging others about participation” and “individual ‘s partnership records”. The indicators of third hypothesis in order of influence on the variable “trust on municipality” are; “changing negative mentality about municipality” and “satisfaction with the municipality”. The indicators of the fourth hypothesis in order of influence on the variable “establish the appropriate communication’s way” are; “sustainability”, “being bilateral”, “being institutional and pervasiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizenship participation
  • Urban Management
  • cultural development
  • community affairs
  • Tehran
  • municipality

 

-         احمدی، حسن (1379) «مشارکت مردم در بازسازی شهرهای زلزله زده رودبار، منجیل و لوشان»، پایان‌نامه دکتری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
-         اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران (1390) مشارکت‌های اجتماعی و امور شهری (بررسی موانع، مشکلات و راهکارهای توسعه مشارکت‌های مردمی)، تهران: جامعه و فرهنگ.
-         ارجمند نیا، علی اصغر (1380) « سازمان‌های غیر دولتی، راهبرد مشارکت سازمان‌یافته»، فصلنامه مدیریت شهری، سال دوم ،شماره 5،ص 28، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
-         ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (1383) توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی، تهران: نشر نی.
-         پاتنام رابرت (1379)دموکراسی و سنت مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: روزنامه سلام.
-         پیران، پرویز (1383) «مشارکت اجتماعی در ایران؛ تناقضی ریشه‌دار»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی طرح مسائل جامعه‌شناسی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
-         سعیدی رضوانی، هادی (1384) « شهرسازی مشارکتی برای ساماندهی فضایی قلعه آبکوه مشهد»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
-         علوی تبار، علیرضا (1379) بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، چاپ اول، جلد اول، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
-         فاضلی، نعمت الله (۱۳۸۶) « شهروندی فرهنگی و فرهنگی شدن شهروندی»، برگرفته از سایت فرهنگ‌شناسی: www.farhangshenasi.com.
-         فالکس، کیث ( 1381)شهروندی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات کیمیا.
-         کاظمیان، غلامرضا، سعیدی رضوانی، نوید (1382) امکان‌سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها، جلد اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها.
-         کاظمیان، غلامرضا و همکاران (1392) مدیریت شهری: مبانی و حوزه‌ها، جلد اول، تهران: نشر تیسا.
-         کیوی، ریمون و همکار ( 1385) روش تحقیق در علوم اجتماعی، مترجم: عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر توتیا.
-         گولد، جولیوس و کولب، ویلیام (1376) فرهنگ علوم اجتماعی، محمد جواد زاهدی مازندرانی، چاپ اول، تهران: انتشارات مازندران.
-         مامفور، لوئیز (1385) فرهنگ شهرها، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری تهران.
-         مجموعه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران (1390) ویرایش دوم، تهران: انتشارات مدبران.
-         معاونت امور اجتماعی و فرهنگی (1390) مجموعه جشنواره‌های شمسه، تهران: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
-        معاونت امور اجتماعی و فرهنگی(1390) تحقق مشارکت‌های اجتماعی در محلات ( مدیریت محله)، تهران: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
-        معاونت امور اجتماعی و فرهنگی(1390) تحقق مشارکت‌های مردمی در محلات تهران، تهران: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
-         مقیمی، سید محمد (1386) اداره حکومت‌های محلی: مدیریت شوراها و شهرداری‌ها، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
-         نقی زاده، محمد (1384) « نظریه شهروندی در فرهنگ و تمدن ایرانی»، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، دوره 17، شماره 183- 184، ص 35-16.
-         یونسکو (1376) فرهنگ و توسعه (رهیافت مردم‌شناسی توسعه)، ترجمه محمد و نعمت الله فاضلی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-          Carol Rosenstein .(2011). "Cultural Development and City Neighborhoods" , City, Culture and Society, Vol.2 Iss:1pp. 9-15.
-          Dave Adamson.(2010)."Community Empowerment: Identifying the Barriers to "Purposeful" Citizen Participation", International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 30 Iss: 3 pp. 114 – 126.
-          Waheduzzaman .(2011 ). " Value of  People  Participation  for  Good  Governance  in  Developing  Countries " .Transforming Government : People ,  process  and  Policy. Vol. 4 Iss: 4pp. 386- 402.