مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعات رسانه‌ای در عصر حاضر یک پژوهش میان رشته‌ای است. یکی از مهمترین این حوزه‌ها به رابطه رسانه و زبان بر می‌گردد که رابطه‌ای غیرقابل انکار است. به همین ترتیب رابطه قدرت و ایدئولوژی در انتقال پیام از طریق خبر از یک زبان به زبان دیگر از اهمیت خاصی برخوردار است. موضوع اصلی مقاله حاضر بررسی نحوه بازنمایی متون خبری با بار ایدئولوژیک در برگردان از زبان مبدا به زبان مقصد است. برای این منظور، داده‌های مورد نیاز از میان متون خبری برگردان شده در مطبوعات شاخص ایران جمع‌آوری گردید. در مرحله بعد داده‌ها کدگذاری شدند و در نهایت مورد تحلیل گفتمانی قرار گرفتند. این پژوهش     نشان می‌دهد رابطه‌ای مسقیم میان قدرت، ایدئولوژی و زبان در مطبوعات وجود دارد تا حدی که مترجمان مطبوعاتی نیز همچون خبرنگاران، دبیران و سردبیران تحت تاثیر ایدئولوژی و گفتمان غالب در جامعه قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Power of Language in Media: The Role of Ideology in the Process of Rendering News in the Iranian Newspapers

چکیده [English]

Regarding to this paper, there is a significant relationship between power and ideology in transferring messages through the news from one language to the other. In fact, ideology does play a role in translating journalistic texts and making policies and decisions in the news media. The present paper studies the representation of “ideologized” news texts in translating news from the source to the destination language. It also seeks to investigate different aspects of ideologies hidden in the translated media texts (English to Persian) within the prevailing discourse. Critical Discourse Analysis is used to analyze the sampled translated news published in the Iranian press. Findings of this study suggest there is a direct relationship between power, ideology and the language of press and this relationship affects the way media translators convey messages in a news story under the influence of the discourse and ideology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media
  • Language
  • ideology
  • News
  • translation
  • Discourse
  • CDA