مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعات رسانه‌ای در عصر حاضر یک پژوهش میان رشته‌ای است. یکی از مهمترین این حوزه‌ها به رابطه رسانه و زبان بر می‌گردد که رابطه‌ای غیرقابل انکار است. به همین ترتیب رابطه قدرت و ایدئولوژی در انتقال پیام از طریق خبر از یک زبان به زبان دیگر از اهمیت خاصی برخوردار است. موضوع اصلی مقاله حاضر بررسی نحوه بازنمایی متون خبری با بار ایدئولوژیک در برگردان از زبان مبدا به زبان مقصد است. برای این منظور، داده‌های مورد نیاز از میان متون خبری برگردان شده در مطبوعات شاخص ایران جمع‌آوری گردید. در مرحله بعد داده‌ها کدگذاری شدند و در نهایت مورد تحلیل گفتمانی قرار گرفتند. این پژوهش     نشان می‌دهد رابطه‌ای مسقیم میان قدرت، ایدئولوژی و زبان در مطبوعات وجود دارد تا حدی که مترجمان مطبوعاتی نیز همچون خبرنگاران، دبیران و سردبیران تحت تاثیر ایدئولوژی و گفتمان غالب در جامعه قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها