مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

چکیده

این پژوهش به بررسی یکی از موضوعات مهم برای جامعه یعنی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی پرداخته است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری گردید. برای سنجش شادکامی از پرسشنامه استاندارد آکسفورد و برای سنجش سرمایه فرهنگی از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه یزد بوده که طبق فرمول کوکران، 368 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد بین ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی و شادکامی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، به طوری که هر چه سرمایه فرهنگی دانشجویان بالاتر برود، شادکامی آنها نیز بیشتر می‌شود. در بین ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی، بعد تجسم‌یافته و پس از آن بعد سرمایه فرهنگی نهادی قوی‌ترین رابطه را با ابعاد شادکامی داشت. همچنین برای تبیین ارتباط بین دو متغیر از الگوسازی معادلات ساختاری استفاده شد که ضریب تأثیر 57/0 نشانگر رابطه مستقیم این دو متغیر بود.

کلیدواژه‌ها

-         آرگایل، مایکل (1383) روانشناسی شادی، ترجمه: مسعود گوهری انارکی، حمید طاهر نشاط دوست، حسن پالاهنگ و فاطمه بهرامی، اصفهان: جهاد دانشگاهی.
-         اقلیما، مصطفی و ابراهیم نجف آبادی، اعظم (1390) «بررسی تاثیر میزان سرمایه فرهنگی در میزان احساس شادی زنان (25-24ساله) در شهر اصفهان»، جامعه‌پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره اول.
-         آل یاسین، میترا (1380) «شادی و نشاط در محیط مدرسه»، تربیت، شماره 1.
-         امیرمجد، مجتبی و زری‌مقدم، فاطمه (1389) «رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل فرهنگی و خانه‌دار اراک»، فصلنامه علوم رفتاری، شماره 4.
-         انصاری رنانی، قاسم (1381) «نقدی بر نظریه سلسله مراتبی بودن نیازها در ایجاد انگیزش»، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 33و 34.
-         بالاک، رابرت (1381) مصرف، ترجمه: خسرو صبری، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
-         تاجبخش، کیان (1384) سرمایه اجتماعی اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: شیرازه.
-         تراسبی، دیوید (1382) اقتصاد و فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادی، تهران: نشر نی.
-         جعفری، سیدابراهیم؛ سیادت، سیدعلی و بهادران، نرگس (1387) «بررسی عوامل موثر در شادابی مدارس»، اندیشه‌های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، دوره 4، شماره 1و2.
-         حقیقی، جمال؛ خوش‌کنش، ابوالقاسم؛ شکرکن، حسین؛ شهنی ییلاق، منیجه و نیسی، عبدالکاظم (1385) «رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت با احساس شادکامی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران»، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره 3.
-         دریکوندی، هدایت‌الله (1381) « بررسی عوامل نشاط‌انگیز در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر اصفهان از نظر مدیران و مربیان پرورشی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
-         رضائیان، علی (۱۳۷۹)مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت.
-         روحانی، حسن (1388) «درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی»، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 53.
-         ریتزر، جورج (1374) نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
-         نصرآبادی، محمد، جعفرپور، مرتضی، پروری آرانی (1391) « عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران بیدگل»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هشتم، شماره 27.
-         دلیر هروی، نصیبه و عباس زاده (1391) « رابطه بین سرمایه اجتماعی- فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هشتم، شماره 27.
-         روح الامینی، محمود (1365) زمینه فرهنگ‌شناسی، تهران: انتشارات عطار.
-         ساروخانی، باقر (1375) درآمدی بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی، تهران: دانشگاه تهران.
-         شارع پور، محمود و خوش فر، غلامرضا (1381) «رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان؛ مطالعه موردی شهر تهران»، نامه علوم اجتماعی، شماره 20.
-         شویره، کریستیان و فونتن، اولیویه (1385) واژگان بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: نشر نی.
-         طاهریان، م (21/10/1381) « چرا شادی از جامعه‌ی ما رخت بربسته است»، روزنامه اعتماد.
-         عسکری، پرویز؛ احدی، حسن؛ مظاهری، محمدمهدی و عنایتی، میرصلاالدین (1386) «رابطه شادکامی خودشکوفایی، سلامت روان و عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی در دانشجویان دختر و پسر واحد علوم و تحقیقات مرکز اهواز»، دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 33.
-         علی بابایی، یحیی و باینگانی، بهمن (1388) « بررسی میزان تأثیر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی جوانان شهرستان پاوه)»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم، شماره 18.
-         علی‌پور، احمد و نوربالا، احمدعلی (1378) «بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی اکسفورد در دانشجویان دانشگاه تهران»، نشریه اندیشه و رفتار، سال پنجم، شماره 1و2.
-         ----------- و آگاه‌هریس، مژگان (1386) « اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانی‌ها»، فصلنامه روانشناسان ایرانی،سال سوم، شماره 12.
-         فاضلی، محمد (1386) جامعه‌شناسی مصرف موسیقی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ادبیات.
-         فکوهی، ناصر (1381) تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران: انتشارات بهجت.
-         قرونه، حسن (1389) «بازتاب سرمایه فرهنگی در آیینه سازمان»، تدبیر، شماره 217.
-         کار، آلن (1384)روانشناسی مثبت، ترجمةمهرادکلانتری، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
-         کجباف، محمدباقر؛ سجادیان، پریناز؛ کاویانی، محمد و انوری، حسن (1390) «رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان»، روانشناسی و دین، سال چهارم، شماره 4.
-         گودرزی، محمود و حمایت‌طلب، رسول (1384) «مقایسه میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران»،حرکت، شماره 25.
-         لشی، زینب و شعیری، محمدرضا و اصغری‌مقدم، محمدعلی و گلزاری، محمود (1391) «تأثیر راهبرهای شاکرانه بر عاطفه مثبت، شادکامی و خوش‌بینی»، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هجدهم، شماره 2.
-         نصرآبادی‌کارکنان، محمد؛ جعفرپور، مرتضی و آرانی، زینب (1391) «عوامل مؤثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان‌های کاشان آران و بیدگل»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هشتم، شماره 27.
-         هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا (1389) «بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل موثر برآن (مطالعه موردی در استان مرکزی)»، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال 2، شماره 3.
-       Aghili, Mojtaba and Kumar G. V. (2008). Relationship between religious attitude and happiness among professional employees, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, Vol 34, special issue: 66- 69.
-       Argyle, M. & Lu, L. (1990), The personality of extroverts, Journal of Personality and Individual Differences,11: 1011-1027.
-       Argyle, M. (1987).The Psychology of Happiness. London: Methuen.
-       Argyle, M. (2001). The Psychology of Happiness (2nd edition). New York: Taylor & Francis Inc.
-       Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Cambridge: Harvard University Press.
-       Bourdieu, P.and J. C. Passeron (1977). Reproduction in Education, Society and Culture, London: Sage Publications Inc.
-       Devine - Ellers (2005). Rethinking Bourdieu on Race: A Critical Review of Cultural Capital and Habitus in the Sociology of Education Qualitative Literature. Rutgers University, 28, 1-26.
-       Diener, E & Lucas R.E. (2000). Explaining Differences in Societal Levels of Happiness: Relative Standards, Need Fulfillment, Culture, and Evaluation Theory. Journal of Happiness Studies, 1 (1): 41-78.
-       Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & smith, H. L (1999). Subjective well – being three decades of well – being. Psychological Bulletin, 125 (2), 276-302.
-       Eysenck, M. W. (1990). Happiness: Facts and Myths. East Sussey, England: Erlbaum.
-       Francis, L. J. Zibertz, H. G., & Lewise, C. A. (2003). The relationship between religion and happiness among German students. Pastoral Psychology, 51, 273- 281.
-       Francis, L.,J., Brown, I. B., Lester, D., Philipchalk, R. (1998). Happiness as stable extraversion: a cross cultural examination of the reliability and validity of the oxford happiness inventory among students in the U.K., U.S.A., Australia, and Canada. Personality and Individual Differences, 24 (2) 164- 171.
-       Hayes, Elain (2007). On Forms of Capital, available at: ww.answers.com/topic/pierre-bourdieu
-       Kiani, Mojdeh (2012). Happiness and social capital in Iranian families, World Applied Sciences Journal, 18: 1030- 1036 .
-       Lareau, A., & Weininger, E. B. (2003) Cultural Capital in Educational Research: A Critical Assessment. Theory and Society, 32, 567-606.
-       Myers, D. G. & Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological science, 6: 10-19.
-       Myers, D. G. (1992). The pursuit of happiness: What          Makes a Person Happy-and Why .New York: Avon Books.
-       Myers, David. G (2000). The Funds, Friends, and Faith of Happy People, American Psychologist, 55 (1),56-67.
-       Natvig, G.K., Albrektsen, G. & Qvarnstrøm, U (2003). Associations between psychosocial factors and happiness among school adolescents, International Journal of Nursing Practice, 9 (3), 166-175.
-       Noor, N. M. (1997). Work and family roles in relation to women’s well-being: The roleof negative affectivity. Personality and Individual Differences, 23,487–499.
-       Peterson,C (2000). The future of optimism, American Psychologist, 55 (1): 44-55.
-       Skevington, S. M., MacArthur, P., & Somerset, M. (1997). Developing items for           the whoqol: An investigation of contemporary beliefs about quality of life       related to health in Britain. British Journal of Health Psychology, 2, 55-72.
-        Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., et al. (1991). The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 570-585.
-       Snyder, C.R., McCullough, M.E. (2000). A positive psychology field ofdreams. Journal of Social and Clinical Psychology, 19, 151-160.
-       Tkach, C. & S. Lyubomirsky (2006) How do people pursue happiness, Journal of Happiness Studies, 7: 183-225.
-       Uchida, Y, V.Norasakkunkit, and S. Kitayama (2004). Cultural constructions of happiness theory and empirical evidence, Journal of Happiness Studies 5: 223- 239.
-       Veenhoven, R (1994). Is happiness a trait? Test of theory that a better society does not make people any happier, Social Indicator Research, 32, 101- 160.
-       Veenhoven, R. (1984). Conditions of happiness. The Netherlands: D. Reidel.
-       Veenhoven, R. (2000). The Four Quality of Life:, Journal of Happiness Studies, No. 1, pp. 1- 39.
-       Veenhoven, R. (2005). Return of Inequality in Modern Society, Test by Dispersion of Life Satisfaction Across Time and Nations, Journal of Happiness Studies, 6, 457- 487.
-       World Database of Happiness (2009). Average happiness in 149 nations 2000-2009. World Database of Happiness. Rank report Average Happiness. Internet.world database of happiness. eur.nl/hap_nat/finding reports /RankReport_AverageHappiness.php.