مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه انیمیشن و سینما دانشکده هنر ومعماری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناس ارشد رشته انیمیشن دانشکده معماری و هنر دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

  عوامل موثر برای پیدایش دیدگاه غرب نسبت به شرق به طور کلی و به طور ویژه جهان عرب را باید از سده‌های دور در متون کتاب‌های مقدس، ماجراهای جنگ‌های صلیبی و در سده‌های متاخر در آثار سفرنامه‌نویسان وجهانگردان اروپایی در پی رویارویی با سرزمین‌های عربی و فرهنگ مردمان عرب دانست. این مقاله در چارچوب نظریات پژوهشگران مطالعات فرهنگی به نگارش در آمده است. براساس این دیدگاه، آثار و تصویر‌های که غرب درباره اعراب و سرزمین‌شان ساخته است، غالبا آمیخته با برتری طلبی است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مشاهده مجموعه‌ها و فیلم‌های انیمیشنی نسبت به گردآوری داده‌ها اقدام و سپس با روش تحلیلی و انتقادی آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. نتیجه‌ی این مقاله نشان می‌دهد که پدیده (بازنمایی) غرب از اعراب و سرزمین‌های عربی، به عنوان یک پدیده‌ رسانه‌ای مطرح است و غرب، مردمان خاورمیانه عربی را به عنوان (دیگری) نشان می‌دهد تا برای ایجاد هویت (خویش) به صورت کلیشه‌های ایدئولوژیک تمدن غربی بهره‌گیری و اعراب را در محصولات فرهنگ و هنر تصویری به صورت مردمانی ناشناس و هراس انگیز بازنمایی می‌کند. هنرهای تصویری به ویژه فیلم‌های انیمیشن به عنوان یکی از بخش‌های مهم رسانه‌ای، فرادستی فرهنگ غربی را از طریق، اندیشه‌ها، باورها و الگوهای زندگی غربی به کودکان و نوجوانان سراسر دنیا بازتولید و تلقین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Arabian Character in Western-made Animation Series and Mov ies

نویسندگان [English]

  • Ali Shikh Mehdi 1
  • Mohammad Faras Alazal 2

چکیده [English]

We can assume that the factors, which affect the presence of Western theories about the Orient in general and about the Arab world in particular, begun in ancient history since the Scriptures as well as the Crusades, and in the modern history through the writings of Orientalists who visited Arab countries and observed and discussed their cultures. This study has been conducted in the light of cultural theories, in which the perception among Westerners on the Arab character was built on the basis of pride and arrogance. It has been done by using existing resources from many libraries, as well as by revision and monitoring of many animated series and movies. The data and information was gathered, discussed and criticized according to the analytical and critical researching methods.The result of this study shows that the Representation Phenomena of the Westerners about Arabs and the Arab characteristic is just a Media phenomenon in which the Westerners portrayed Arab populations as they are “the others”, in order to find their own identity and Western culture. Therefore, the picture of Arabs in the cultural and artistic products especially in the animated series and movies presents them as people who are not civilized and ignorant and they are terrorists who pose a threat to the world. As a result, the visual arts especially the animated series in the Western media, try to impose the Western culture and spread the beliefs and Western theories among children and adults all over the world to find a western lifestyle in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Arabic character
  • Stereotyping
  • East Geology
  • Western animation