مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 معاون پژوهشی

چکیده

در این مقاله، قهرمان و ویژگی‌های آن در سینمای مسعود کیمیایی، مورد مطالعه قرار گرفته و نیز تأثیر شرایط اجتماعی بر تحولات قهرمان در آثار پیش از انقلاب و پس از انقلاب کیمیایی، موردتوجه واقع شده است. برای این منظور،‌ با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، سه فیلم قیصر، داش آکل و رضا موتوری از آثار پیش از انقلاب و سه فیلم رییس، محاکمه در خیابان و جرم به‌عنوان نمونه‌هایی از آثار پس از انقلاب وی انتخاب و تحلیل شده‌اند. روش مورداستفاده در این مقاله نیز تحلیل روایت بوده است که با استفاده از «کهن‌الگوی قهرمان جوزف کمبل» انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که بازتاب شرایط اجتماعی هر دوره، منجر به خلق دو گونه متفاوت از قهرمان در سینمای کیمیایی شده است. بدین ترتیب که قهرمانان سینمای کیمیایی، در دوران پیش از انقلاب، دارای ویژگی‌های اسطوره‌ای هستند؛ درحالی‌که روایت کیمیایی از قهرمان در سال‌های اخیر، از الگوهای اسطوره‌ای پیشین خود، فاصله گرفته است و قهرمانانی را شاهد هستیم که متناسب با شرایط اجتماعی، در زندگی روزمره غرق شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mythological Hero in the Cinema of Masoud Kimiai

نویسندگان [English]

  • Zahra Majdizade 1
  • azam ravadrad 2
  • Zohreh Taher 1

1 University of Tehran

2 Research Assistant

چکیده [English]

In this article, the hero and hero characteristics in the cinema of Masoud Kimiai have been studied, and also the impact of social situations on the evolution of the hero in pre-revolution and post-revolution of Iran in Kimiai's films are considered. Therefore, “Qeysar”, “Dash Akol” and “Reza, the Motorcyclist” are selected from his films before the Islamic Revolution in Iran and “The Boss”, “Trial on the Street” and “Crime” are three examples of his films after the revolution. The method used in this study is narrative analysis based on the theory of hero archetype by Joseph Campbell. The findings of this study showed that the reflection of social conditions leads to the creation of two different kinds of heroes in the cinema of Masoud Kimiai. Therefore, the heroes in Kimiai’s films, before the Islamic Revolution, have legendary characteristics; nonetheless, in recent years, his narrative view is far from his past one and his heroes, according to social conditions, have sunk in everyday life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hero
  • Masoud Kimiai
  • social conditions
  • mythological hero
  • everyday life