مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا جامعه شناسی

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استاد دانشگاه کاشان

چکیده

دنیا به سرعت در حال افزایش جمعیت است، اما این رشد باعث مسایل و مشکلات بسیاری شده ، که از مهمترین آنها میتوان به آسیبهای زیست محیطی اشاره کرد. راه حلی که کارشناسان امر، ارائه نموده اند، ایجاد یک شهر هوشمند است، محیطهای هوشمند در حال حاضر یک عامل کلیدی برای اتصال دنیای فیزیکی با دنیای اطلاعات به حساب می‌آیند. از طرفی، برای تحقق محیط‌زیست هوشمند، ایجاد و گسترش فرهنگ‌شهروندی ضروری به نظر می‌رسد، هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش فرهنگ‌شهروندی در ارتقای محیط‌زیست می‌باشد, جامعه‌ی آماری کلیه‌ی‌ شهروندان شهر تهران، می‌‌باشد، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‌ی آماری تحقیق ۳۸۴ نفر به‌دست آمده که به دلیل دقت در نتایج و طبق نظر استاد راهنما و مشاور به ۴۵۰ نفر افزایش پیدا کرده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی حاکی از معنادار بودن رابطه بین فرهنگ شهروندی بر محیط‌زیست هوشمند است، مقدار به دست امده، برابر با 0.۵۷۰ می‌باشد که مقداری مثبت است .بر این اساس فرضیه صفر پژوهش رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. همچنین تمام ابعاد فرهنگ‌شهروندی(عرصه عمومی: کنش عام، دسترسی عام، گفتگوی عام، عرصه خصوصی: مسئولیت پذیری، مشارکت جویی اجتماعی و قانون‌پذیری اجتماعی و همچنین عرصه‌ی عمومی: حکومت مداری) حاکی از رابطه‌ی معنادار با محیط‌زیست هوشمند است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of citizenship culture in promoting a smart environment

نویسندگان [English]

  • somayeh miri 1
  • Mehran Sohrab Zadeh 2
  • mohsen niazi 3

1 phd student in sociology

2 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran

3 master of university of kashan

چکیده [English]

The world is growing rapidly, but this growth has caused many problems, the most important of which is environmental damage.The solution proposed by experts is to create a smart city, smart environments are now a key factor in connecting the physical world with the information world.On the other hand, in order to achieve a smart environment, creating and expanding a culture of citizenship seems necessary.The purpose of this study is to investigate the role of citizenship culture in promoting the environment.The statistical population is all citizens of Tehran.Using Cochran’s formula, a statistical sample of 384people was obtained, which due to the accuracy of the results and according to the supervisor and consultant idea, it increased to 450 People.The results of factor analysis obtained using PLS software indicate that the relationship between citizenship culture and the smart environment is significant.The value obtained in this test is equal to 0.570, which is a positive value.This basis rejected the null hypothesis of the research and the opposite hypothesis is confirmed.Also, all aspects of culture-citizenship (public sphere:public action, public access, public dialogue, private sphere:responsibility, social participation and social legitimacy, as well as the public sphere:governance) indicate a significant relationship with the smart environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart environment
  • citizenship culture
  • private sphere
  • public sphere