مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،قزوین، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران

چکیده

سرعت تحولات از ویژگی‌های قرن بیست و یکم می‌باشد و گاه سرعت این تغییرات به‌قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می‌شوند. فضای حاکم بر اقتصاد امروز، ریسک توأم با عدم اطمینان است و با حرکات اصلاحی نمی‌توان به مقابله و این تغییرات و همچنین ایجاد مزیت رقابتی پایدار پرداخت. نسل اول دانشگاه‌ها رسالت آموزش و نسل دوم علاوه بر وظیفه قبل، پژوهش را نیز عهده‌دار، اما نسل سوم آکادمیک که دانشگاه کارآفرین نام دارد علاوه بر وظیفه آموزش و پژوهش، بازیگر نقش اول در رشد و توسعه اقتصادی کشور است. با نگاهی به دانشگاه‌های برتر دنیا در نظام‌های بین‌المللی معتبر می‌توان دریافت، بین رتبه آکادمیک و قدرت سیاسی، اقتصادی و . . . جوامع رابطه معناداری وجود دارد. دانشگاه کارآفرین نه یک دانشگاه یا سازمان، بلکه یک ساختار یا فرهنگ است. فرهنگی که خلاقیت و رشد و توسعه نوآورانه را برای محیط پیرامون خود به ارمغان خواهد آورد. بر همین اساس در این نوشتار پس از مفهوم‌پردازی واژه کارآفرینی بابیان مسائل امروز دانشگاه‌های با رویکرد صنعتی و تحول در مأموریت دانشگاه‌ها، به‌ضرورت کارآفرینی در بستر دانشگاه و نقش دانشگاه در توسعه صنعتی پرداخته‌شده، سپس به نقش فرهنگ به‌عنوان یک مغز افزار آکادمیک در بسترسازی مفهوم دانشگاه کارآفرین اشاره گردید و همچنین روحیه و فرهنگ در محیط آکادمیک نیز موردبررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Culture in Creating an Entrepreneurial University

نویسندگان [English]

  • AmirReza Alizadeh Majd 1
  • Ali Badizadeh 2
  • Hosseini Rasul 3
  • HamidReza Saeednia 4
  • Aboutorab Alirezaie 5

1 Department of Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran

2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Qazvin Branch, Industrial Management Group, Qazvin, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Farhangian University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Department of Business Management, Tehran, Iran

5 Assistant Professor of Islamic Azad University, Tehran South Branch, Department of Industrial Management, Tehran, Iran

چکیده [English]

The pace of change is a characteristic of the 21st century, and sometimes the pace of these changes is increasing, and most societies ignore their perceptions. The prevailing atmosphere of today's economy is the risk associated with uncertainty and can not be countered by these corrective actions and these changes as well as the creation of a sustainable competitive advantage. The first generation of universities, the mission of education and the second generation, in addition to its previous task, is also responsible for research, but the third-generation academic, called the Entrepreneur's University, is also a leading actor in the country's economic growth and development, in addition to its teaching and research function. Looking at the world's top universities in internationally acclaimed systems, one can get, between academic rank and political, economic, and political power. . . Communities have a meaningful relationship. An entrepreneurial university is not a university or organization, but a structure or culture. A culture that brings creative and innovative growth and development to the surrounding environment. Accordingly, in this paper, after the concept of the term Babayan entrepreneurship, the problems of today's universities with the industrial approach and transformation in the mission of universities, the need for entrepreneurship in the context of university and the role of the university in industrial development, then the role of culture as an academic tool in establishing the concept of university The entrepreneur was referred to as well as the morale and culture in the academic environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Organizational Culture
  • Entrepreneurship
  • entrepreneurial university
-         احمد پور داریانی، محمود(1391)،کارآفرینی،چاپ دهم.تهران:انتشارات جاجرمی.
-         باقرصاد، وجیه(1392) دانشگاه کارآفرین،چاپ اول. تهران: انتشارات ندای کارآفرین. 
-         باقری نژاد، جعفر(1390)"دانشگاه کارآفرین زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، توسعه تکنولوژی و رفاه"، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 6، صص 71-97.
-         بهزادی، نازنین، رضوی، سید مصطفی، حسینی، سید رسول(1393)"طراحی الگری مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی"، نشریه توسعه کارآفرینی، دوره هفتم، شماره 4، صص697-713.
-         تابلی، حمید، اسکندری، قاسم، انصاری منش، محسن(1396)"رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رهبری تحول آفرین در بین کارکنان اداره کل زندان های فارس"، فصل نامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، دوره سی، شماره 2، صص 195-218.
-         جعفری، محمد باقر، امیرنژاد، قنبر(1396)"بررسی تاثیر فرهنگ‌سازمانی بر خلاقیت"، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال هشتم، دوره دوم، شماره 26، صص 79-89.
-         رابینز، استیفن،(1386)مبانی رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی،چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی. 
-         سید رسول حسینی(1390)"طراحی الگوی سنجش قابلیت های کارآفرینی دانشگاهی"(رساله دکتری تخصصی)، دانشگاه تهران
-         شریعتمداری، علی، 1373. فلسفه، مکاتب فلسفی و مبادی علوم.تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
-         شفیع آبادی، عبدالله(1390)"دانشگاه کارآفرین و توسعه صنعتی"، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال دوم، دوره اول، شماره 5، صص 139-147.
-         صفرزاده، حسین، احمدی شریف، محمود، کارگریان مرودستی، غلامرضا(1388)"بررسی عوامل موثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین"، نشریه فناوری آموزش، سال چهارم، دوره چهارم، شماره 2، صص 137-151.
-         علیزاده مجد، امیررضا(1395)"کارآفرینی چیست، باید ها و نباید ها"، نشریه دانشگاه کارآفرین، سال اول، دوره دوم، شماره 2، ص 2.
-         قناتی، سوسن، کرد نائیج، اسداله، یزدانی، حمیدرضا(1389)"بررسی وضعیت فرهنگ‌سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران"، نشر یه توسعه کارآفرینی، سال سوم، دوره چهارم، شماره دهم، صص 115-133.
-         گوهری پور، مرتضی(1388)"معنا و مفهوم فرهنگ عمومی در پرتو مفهوم جهان های ممکن"، نامه پژوهش فرهنگی، سال دهم، دوره سوم، شماره هفتم، صص 139-171.
-         نوبخت وند، جابر(1395)"بررسی علل تمایل تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین"، نشریه دانشگاه کارآفرین، سال اول، دوره دوم، شماره 2، ص 4.
-         نوروزی، خلیل، باقری کنی، مصباح الهدی، محمدی، حمیدرضا، پاینده، رضا، نوروزی، محمد(1393)"استخراج ابعاد و شبکه بندی مولفه های ساختاری دانشگاه کارآفرین:رویکرد میان رشته ای"، نشریه مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی، سال سوم، دوره سوم . چهارم، شماره 2، صص 157-172.
-         نیازآذری، کیومرث، تقوایی یزدی، مریم، محمدی البرزی، اعظم(1395)"بررسی تاثیر هویت سازمانی و فرهنگ‌سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی با ارایه مدل مناسب"، نشریه مدیریت بهره وری، سال نهم، دوره اول، شماره 36، صص 199-221.
-         وثوقی، منصور و علی اکبر نیک خلق، 1372. مبانی جامعه شناسی.تهران: نشر خردمند.
 
 
-          Clark, B.R., (1998), “Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transition”, Oxford Pergamon Press.
-          Etzkowitz ,Henry, Webster Andrew, Gebhardt Christiane(2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy29. 313–330.
-          Nelles ,Jen , Vorley,Tim(2010). Constructing an Entrepreneurial Architecture: An Emergent Framework for Studying the Contemporary University Beyond the Entrepreneurial Turn. Innov High Educ. 35:161–176.
-          SPORN , BARBARA (2001). BUILDING ADAPTIVE UNIVERSITIES: EMERGING ORGANISATIONAL FORMS BASED ON EXPERIENCES OF EUROPEAN AND US UNIVERSITIES. Tertiary Education and Management. 7: 121–134.