مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان

2 استادیار و هیئت علمی گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان

3 استادیار گروه مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان

چکیده

مناسب بودن فضاهای فرهنگی به عنوان یک فضای عمومی، موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نیاز به حضور در فضا برای همه گروه‌ها، فارغ از جنسیت، سن، شغل و . . امری ضروری است. با توجه به این که زنان نیمی از جامعه را تشکیل داده و محور خانواده به شمار می‌آیند، لذا باید از نظر روحی و جسمی از سلامت و شادابی برخوردار باشند. زنان، علاوه بر این که خود می-توانند یک قشر فعال در همه ابعاد باشند، قشرهای فعال را در دامن خود تربیت می‌کنند. این مقاله عوامل موثر بر حضور زنان کرد در فضاهای فرهنگی را مورد بررسی قرارمی‌دهد. روش پژوهش به صورت پیمایشی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و گردآوری اطلاعات آن از طریق مطالعات میدانی و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته‌است و داده‌های حاصل به وسیله نرم افزار SPSS تحلیل شده‌اند. جامعه آماری این مقاله را زنان و مردانی)70درصد جامعه آماری، زنان بوده اند) که با مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج در ارتباط هستند، تشکیل می‌دهد. عوامل تاثیرگذار بر حضور زنان در فضاهای عمومی و به طور خاص فضاهای فرهنگی، دامنه وسیعی از محدودیت‌های کالبدی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی را دربرمی‌گیرند. مهمترین عوامل تاثیرگذار، شاخص احساس نیاز به این گونه مکان ها و مرد سالاری و دسترسی مناسب به این فضاها برای شهروندان می باشند. احساس نیاز به این معنی که مجتمع فرهنگی موجود پاسخگوی نیازهای آنها نمیباشد. بنابراین رابطه‌ای میان عوامل موثر و شرایط و نیازهای زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در انتها توصیه‌هایی برای کاهش تاثیرات این عوامل ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Influential Components of Kurdish Women in Cultural Centers (Case study: Fajr Art Cultural Complex in Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • nina ghaslani 1
  • Sara Soleimani 2
  • salahedin molanai 3

1 university of kurdistan, faculty of art and architecture

2 Assistant Professor of Architecture, faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan.

3 Assistant Professor of Architecture, faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan

چکیده [English]

The suitability of cultural spaces as a public space is an important issue to be considered. The need for presence in space for all groups, regardless of gender, age, occupation, etc is essential. Given the high value of women in society, and given that women constitute half of society and are considered as the family axis, they should be spiritually and physically well-off. Women, in addition to being themselves active in all aspects, they educate active groups. This paper investigates the factors affecting the presence of Kurdish women in cultural spaces.The research method is a descriptive-analytical approach and data were gathered through field studies and a questionnaire tool and Data were analyzed by SPSS software. The statistical population of this paper is women and men (70% of the statistical population were women) who are associated with Fajr art and Cultural Complex of Sanandaj. The factors affecting the presence of women in public spaces, and in particular cultural spaces, cover a wide range of physical, social, cultural and economical constraints. The most important influencing factors are indicators of the need for such places and patriarchy and appropriate access to these spaces for citizens. Need feeling means that the existing cultural complex is not responder to their needs. Therefore, the relationship between the effective factors and the needs and conditions of women is examined and finally recommendations are made to reduce the impact of these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • public spaces
  • cultural spaces
  • fajr complex
  • Sanandaj