مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 روزنامه نگار، مدرس روزنامه نگاری

2 عضو هیات علمی دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان

چکیده

 نقش و نفوذ انتشار روزنامه ها در شرق توانسته است در نوع محتوا و اندیشه های حاکم بر روزنامه نویسی در ایران تاثیرات قابل ملاحظه ای بگذارد. این پژوهش میزان نقش و تاثیر گذاری روزنامه نگاری فارسی در شرق با تاکید بر روزنامه نگاری هند را بر روزنامه های ایران مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش با استفاده از بررسی در محتوای متن به روش عرفی در روزنامه حبل المتین کلکته و مقایسه آن با نشریات وقایع اتفاقیه و صور اسرافیل به بررسی تشابهات محتوایی این نشریات پرداخته است. نتیجه این بررسی در دو قالب از نظرمحتوا ،نوع نگرش و سبک مطالب آنها ودیگری از نظر شکل ظاهر و چینش مطالب تحلیل می شود.
از نظرمحتوا؛ اهمیت دادن به واقعه نگاری و خبری بودن مطالب روزنامه ها شبیه به یکدیگر است به گونه ای که در متون آنها تنها سرمقاله ها پویا و جذاب بودند. افق‌ دید روزنامه های تحت مطالعه محدود، فاقد حس‌ تحقیق‌ و از روندها غافل بودند.گرایش به نوشتار انتقادی در نشریه صوراسرافیل از لحن سرمقاله های انتقادی و تند حبل المتین نشات گرفته بود. از نظرشکل ظاهر مشابهت هایی نظیر استفاده از خط نستعلیق، سرلوحه ها و صفحه آرایی مشابه در روزنامه ها با چینش ستون ها و تقسیم بندی مطالب دیده شد. هر چند اغلب پژوهشگران ایرانی معتقد به تقلیدی بودن روزنامه نگاری ایران از غرب هستند، اما این پژوهش نشان دادکه لحن نوشتاری وحتی شکل ظاهر روزنامه های ایران نه تنها نشانی از غرب ندارد بلکه برگرفته از روزنامه نگاری شرق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Persian Journalism of India in Formation of Iranian Journalism

نویسندگان [English]

  • Mehri Rafati 1
  • Мurod Мurodov 2

1 Journalist & Journalism Lecturer

2 -Faculty Member, Faculty of journalism, Tajik National University

چکیده [English]

The role and the penetration of the newspapers' publication in the Eastern countries, especially in India have considerably influenced the content and the ideas governing the journalism in Iran. This study was carried out based on the conventional content analysis to compare the content of three newspapers, Ḥabl al‌Matīn [The Firm Bond], Vaqāyiʿ‌i Ittifāqīyah [Chronicle of Events] and Ṣūr‌i Isrāfīl [Seraphʾs Trumpet]. 
The analysis of outcomes was based, in one hand, on the content, the kind of attitude and the style of the articles, and on the other hand the general appearance and the layout of the newspapers' content. In terms of content, emphasis of the articles of all the newspapers on logging and/or hard news is similar, while the editorials were dynamic and attractive.
The horizons of the newspapers under study lacked the sense of research and investigation, and were exclusively informative, with no attention to trends. The Ṣūr‌i Isrāfīl's tendency towards critical writing originated from the Persian journalism in India and the critical editorials of Ḥabl al‌Matīn newspaper.
In general appearance, the overview of method, style and kind of layout of the articles, there are similarities between the newspapers of the both countries such as the application of Nastaliq font, common logos and layouts along with arrangements of columns and classifying of the articles. Although most of Iranian researchers believe the impact of the Western journalism over the Iranian one, this study showed that the writing style and the general appearance of Iranian newspapers predominantly follow the same trend of journalism in the East.
Lack of tendency of journalists towards analysis and commentary; their more attraction to hard news and no attention to processes; along with no attempt to exit from the historical framework and avoid the deconstruction within their professional work imply the professional and stylish similarities within the Iranian journalism and the Eastern countries, especially the Persian journalism in India.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oriental journalism
  • Ḥabl alMatīn
  • Ṣūri Isrāfīl
  • Indian Journalism
 
آدمیت، فریدون (1355) « امیرکبیر و ایران»، تهران:  انتشارت خوارزمی. چاپ پنجم
آدمیت، فریدون (1388)«  فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت» ، تهران: نشر گستره، چاپ دوم
براون، ادوارد (1337)«  تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت»، ترجمه محمد عباسی، تهران: انتشارات معرفت. 
بشیری،  احمد (1362)«  کتاب آبی: گزارش های محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس در باره انقلاب مشروطه ایران»، (جلد اول 17 دسامبر 1906 – 28 نوامبر 1908)، تهران: نشر نو.
پارتاساراتی، رانگاسوامی (1388) « روزنامه‌نگاری در هندوستان»، ترجمة داوود حیدری، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‎ها.
پروین، ناصرالدین (1377) « تاریخ روزنامه نگاری ایرانیان و دیگر پارسی نویسان» ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
توکلی طرقی، عبدالحسین(1383)، «سیر مطبوعات فارسی در هند»،کیهان فرهنگی، شماره 220 ص 63 - 58
خانیکی ، هادی(1390) « مطبوعات ایران از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی به روایت هادی خانیکی»،گفتگو با ماهنامه  نسیم بیداری،شماره 15   
رسولیان، قهار (2011) « تاریخ مطبوعات فارسی تاجیکی» ، جلد اول، تاجیکستان ،دوشنبه: انتشارات عرفان.(به زبان سرلیگ(
رضوانی، محمد اسماعیل (1372) «  تاریخ معاصر ایران »، (کتاب اول)، تهران: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم.
 سروی زرگر، محمد(1386) « نظریه برجسته‌سازی» ، سایت روزنامه همشهری.
شاکری، مجتبی. (1384). « رسانه‏های جمعی و انتخابات ریاست جمهوری. قم: مرکز پژوهش‏های اسلامی صداوسیما.
شکرخواه، یونس (1374) «خبر» تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‏های رسانه‌ها. چاپ اول،
ططری، علی و افسانه روشن(1388) « نامه ای نو یافته از موید الاسلام ، مدیر حبل المتین کلکته» ، پیام بهارستان، شماره 5
  قایم مقامی، جهانگیر (1337) « قائم مقام ، ابوالقاسم ، منشات قایم مقام»، تهران: انتشارات ابن سینا، چاپ اول.
 قاسمی ، سید فرید (1380)« سرگذشت مطبوعات ایران»، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. جلد دوم.
لازارسفلد، پل و برنارد برلسون. (1382)« چگونه مردم در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم‌ می‌گیرند». ترجمه: محمدرضا رستمی. تهران: همشهری. چاپ اول.
 محیط طباطبایی، محمد (1375)« تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران»، تهران: موسسه انتشارت بعثت، چاپ دوم.
  ناصری، یوسف (1388) « روزنامه حبل المتین به روایت محمد گلبن»، مجله یاد، شماره 91-92. ص95-61
 نور علی اف. عبدالواسط(2001) « تاریخ ژورنالیست کشورهای خارجی»، ، تاجیکستان ،دوشنبه: انتشارات سروش.
 یوسف دهی، هومن (1373) « نقش روزنامه ها در رشد و گسترش فرهنگ عمومی»،، مجله فرهنگ عمومی، شماره 5. ص33-30
Ahan,A.A.(2008),« Historical study of Persian journalism in  india.Dihli»: Educational Publishing House
Aslam Sidiqi “Presian Press In India” indo-iranica, Vol 2 1947,No2
 Cohen,B.(1963),« The Press and Foreign policy» Princeton,NJ: Princeton university Press: ISBN.
Lippman .w.(1922). «Public opinion .Newyork. Macmilan»
Tahir, S. N. and  Baloch, M. A. (2009) War of Independence 1857 and the Role of Urdu and Persian Newspapers. Pakistani Journal of History and Culture National Institute of History and Culture, QAU, PP:25-42