مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس خبر/راه آهن

2 عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات/

چکیده

چکیده
امروزه در جهان گردشگری سلامت به عنوان یکی از زیر شاخه های اصلی گردشگری محسوب می شود. توریسم درمانی یا همان توریسم سلامت اگرچه برای کشورها ارز آوری فراوانی دارد، اما به علت نبود همکاری بین بخشی در قبضه دلالان و واسطه گران است. پتانسیل حوزه گردشگری سلامت همچنان در ایران ناشناخته است و علیرغم مزایایی که می‌تواند برای بخش سلامت کشور داشته باشد هنوز زیرساختی برای آن در نظر گرفته نشده است. هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش رسانه های تصویری در گسترش صنعت توریسم سلامت در ایران (رامسر) است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر رامسر است. نتایج تحلیل فرضیات در همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss بر روی نمونه 384 نفری که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مشخص شده، نشان می دهد که رسانه های تصویری در خصوص گسترش صنعت توریسم سلامت از طریق معرفی و ایجاد انگیزه های سفر در گردشگران، بویژه در شهرستان رامسر نقش اساسی را ایفا می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of visual media in the development of health tourism industry in Iran (Case Study: Ramsar City)

نویسندگان [English]

  • parvin khodadadi haddadan 1
  • ali jafari 2

1 expert news/railway co

2 department of communication sciences/

چکیده [English]

Abstract
Health tourism or tourism therapy though creates value for country, but it is in the hands of brokers and brokers. Due to lack of inter-sectoral cooperation. The potential of health tourism is still unknown. Despite the benefits that health tourism can have for the health sector of the country, there is still no infrastructure for it. The main objective of the research is to investigate the role of visual media in the development of the health tourism industry in Iran (Ramsar). The statistical population of this research is all citizens over 18 years of age in Ramsar.The results of the hypothesis analysis in the linear Pearson correlation with the help of the Spss software on the 384 sample identified by the multistage cluster sampling method show that visual media on the development of the health tourism industry through introducing and creating Travel motivations for tourists, especially in the city of Ramsar, play an essential role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: tourism industry
  • health tourism
  • media
  • visual media
  • Ramsar
 
-        باهنر، ناصر. (1387). دین و رسانه‌ها، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
-        بورن، اد. (1379). بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه، مهرسیما فلسفی، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما.
-        ثانی، محسن و همکاران. (1393). عوامل انگیزشی گردشگری سلامت در چشمه‌های آبگرم استان  مازندارن (مطالعه موردی: رامسر و لاویج)، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال سوم، شماره 11.
-        حسینی، عطاالله و هوشیارخواه، بهنیا. (1384). طرح بهینه شبکه جاده جنگلی مبتنی بر فعالیت گردشگری، مجموعه مقاله های اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه مازندران، تهران: نشر رسانش.
-        خلیلیان، محمدجمال. (1384). شاخص‌های توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.
-        دفلور، ملوین. (1383). شناخت ارتباطات جمعی، ترجمه سیروس مرادی، تهران: دانشکده صدا و سیما.
-        روشنائی، علی. (1384). پشتیبان توسعه روستایی و معرفی طرح مدرسه رادیویی، تابستان، مقاله ارتباط جمعی، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، شماره ۲.
-        قادری، اسماعیل. (1382). نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی، پایان نامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی، استاد راهنما دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دانشگاه تربیت مدرس.
-        محسنیان راد، مهدی. (1385). ارتباط شناسی، تهران: سروش، چاپ هفتم.
-        مشیری، سید رحیم و فتح‌اللهی، فرشته. (1389). چشمه‌های آبگرم، توانمندی شهر رامسر در عرصه توریسم درمانی، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا.
-        هنسون، جریس و نارولا، اوما. (1384). تکنولوژی‌های جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه داوود حیدری، تهران: مرکز مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ چهارم.
-       Chan, J.K.L. and Baum, T. (2007). Motivation factors of ecotourists in ecology accommodation: the push and pull factors, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 12(4): 349-364.
-       Smith, M. and Puczkó, L. (2009). Health and Wellness Tourism, Oxford, Butterworth Heinemann.
-       Voigt, C. (2008). Insights into wellness tourists: Segmentation by benefits, The New Zealand Tourism and Hospitality Conference, Lincoln University, Hanmer Springs.