مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در ایران، سیاست رسانه‌ای علاوه بر مراجع اصلی تاثیرگذار، از تغییر دولت‌ها نیز متاثر می‌شود؛ چرا که یکی از ابزارهای اساسی هر دولتی برای پیشبرد اهداف خود رسانه‌ها هستند. این تغییر دولت‌ها، بسته به رویکرد هر دولتی، نتایج متفاوتی را در اتخاذ عملکرد‌ها بر جای می‌گذارد. ساختار و اراده‌ی سیاسی، عواملی هستند که به شدت بر عمل سیاسی در ایران تأثیرگذار می‌باشند. در این پژوهش با نگرش فرآیندوار و تاثیر متقابل ساختار و اراده بر عمل سیاسی به این سوال پاسخ داده می‌شود که دولت‌های اصلاحات و اصول‌گرا چه رویکردی به مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی داشتند و دواعی و موانع و نقاط قوت و ضعف دولت‌ها در زمینه‌ی اجرای سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران. چه می باشد. برای این کار، از رهیافت نظری میگدال با عنوان دولت قوی و جامعه ی ضعیف بهره گرفته شد. در این پژوهش کیفی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، و مصاحبه داده‌ها جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند. برای استخراج مولفه‌های سیاست رسانه‌ای، بیانات رهبری و برای به دست آوردن رویکرد دولت‌های اصلاحات و اصول‌گرا، مطالب مطرح‌شده توسط روسای جمهور و وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونین مطبوعاتی در بازه‌ی زمانی 1376-1392 با استفاده از روش‌ اسکن محیطی بررسی و مضامین مستخرج با استفاده از روش تحلیل موضوعی کدگذاری شدند. یافته‌ها نشان‌گر 13 مولفه‌ به عنوان ‌اساسی‌ترین سیاست رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی و 12 مولفه به عنوان رویکرد دولت‌های مورد پژوهش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the approach of reformist and Conservative governments to the press and social media

نویسندگان [English]

  • mohammadali gholizadeh 1
  • Firuz Rad 2
  • Morteza Mohammadzade 3

1 PhD Student in Political Science - Public Policy

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University

3 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University of Tabriz

چکیده [English]

In Iran, media policy, in addition to the main influential authorities, is also affected by the change of governments; Because one of the basic tools of any government to advance its own goals is the media. This change of governments, depending on the approach of each government, leaves different results in the adoption of actions. Political structure and will are factors that strongly influence political action in Iran. In this study, with a process approach and the interaction of structure and will on political action, the question is answered how the reformist and fundamentalist governments approached the press and social networks and the drugs and obstacles and strengths and weaknesses of governments in implementing the policies of the republic. Islamic Republic of Iran. What is. To do this, Migdal's theoretical approach was used as a strong government and a weak society. In this qualitative study, data were collected and analyzed using library and documentary and interview sources. In order to extract the components of media policy, leadership statements and to obtain the approach of reformist and principled governments, the issues raised by the presidents and ministers of culture and Islamic guidance and press deputies in the period 1376-1392 using the environmental scanning method and the contents extracted by They were coded using thematic analysis method. The findings indicate 13 components as the most basic media policy of the Islamic Republic of Iran in the field of press and social networks and 12 components as the approach of the studied governments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservative
  • Press
  • Reformist
  • IRI