مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع

2 استادیار معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

موسیقی رپ به عنوان یکی از صورت‌های متأخر موسیقی، با اقبال قابل توجهی از اقشار مختلف جوامع و به ویژه جوانان مواجه شده است. کشور ایران نیز از این روند جهانی مستثنی نبوده و مصرف این نوع موسیقی در میان جوانان ایرانی امری شایع است. این مصرف یقیناً همراه با سطوحی از تأثیرگذاری بر سبک زندگی شنوندگان خواهد بود. مروری بر موسیقی رپ نشان می‌دهد که برخلاف ارزش نازل موسیقایی آن، محمل مهمی جهت طرح مهم‌ترین مسائل اجتماعی از جمله شهر‌نشینی شده است. این مقاله در نظر دارد تهرانی را که توسط موسیقی رپ فارسی برساخته شده و در برابر تهران جهان خارج قرار دارد، مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین سؤال اصلی این پژوهش آنست که موسیقی رپ فارسی، شهر تهران را چگونه بازنمایی میکند؟
جهت پاسخگویی به این سؤال با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، 11 آهنگ با بیشترین اقبال مخاطب و با موضوع تهران انتخاب شده و تلاش می‌گردد با استفاده از روش تحلیل مضمونی، اصلی‌ترین مضامین برساختی از تهران در این صور موسیقایی شناسایی شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که مضمون اصلی برساختی از تهران، بازنمایی آن به عنوان یک «شهر ضداتوپیا» است که ویژگی‌هایی همچون شکاف اقتصادی، کالایی شدن، حس ریاست، شهر کثیف، تهران ترا، شهر دزدان، پوچی زندگی و تهران بی قانون بر آن مترتب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Tehran in Persian Rap Music

نویسندگان [English]

  • Davood Taleghani 1
  • Mohammad Sadegh Nasrollahi 2

1 M.A student in Islamic Studies and Culture and Communication Imam Sadeq University

2 Assistant professor of Islamic Studies and Culture and Communication Imam Sadeq University

چکیده [English]

The rap music, as one of the latest forms of music, has met with considerable success from different segments of the society, especially the youth. Iran has not been an exception to this global trend, and the consumption of this music is common among Iranian youth. This consumption will certainly be accompanied by levels of impact on the lifestyle of the listeners. A review of rap music shows that, despite its low musical value, it has become an important capacity for addressing the most important social issues, including urbanization. The aim of this article the studying of Tehran that consturcted by the farsi rap music. The main question of this research is “how does the farsi rap music represents Tehran?”
To answer this question using purposive sampling, 11 songs were selected with the most attrctive for audiences and with the subject of Tehran and trying to use the method of thematic analysis, the most original constucted themes of Tehran is identified in these types of music. The findings show that the main theme of Tehran is constructed as “Anti-Utopia City” with features such as economic divide, commodification, sense of presidency, dirty city, Tehran Terra, city of thieves, lawless Tehran.
Keyword: Music, Rap, Tehran, Representation, Farsi Rap Music

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music
  • Representation
  • Tehran
  • Persian rap music