مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی ،مشهد

3 دانشیار جامعه شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

برای مدیریت کلان پدیده خروج نخبگان، توجه به نقش ویژه نهادهای اثرگذار در یک چارچوب نهادی، نوید رویکردی نو برای تحلیل‌هایی پویا از پدیده‌های اجتماعی را می‌دهد. ساختار نهادی هر کشور، بطور مؤثر کیفیت‌های نهادی (کارآیی و مشروعیت) و ترتیبات نهادی (تمرکززدا- تمرکزگرا) آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ترتیبات نهادی حاکم است که تعیین می‌کند چرا در برخی جوامع، خروج نخبگان تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده است؟
ارزیابی‌های تطبیقی معطوف به تأثیر کیفیت نهادی و نوع ترتیبات نهادی کشورهای نخبه‌فرست بر خروج نخبگان در این نوشتار با تکیه بر تحلیل ثانویه داده‌های بین‌المللی انجام گرفته است. مقایسه میانگین کیفیت‌های نهادی کشورها نشان از کیفیت‌های نهادی سیاسی، اقتصادی و حقوقی بالاتر برای کشورهای اروپایی است و بالعکس، برای کشورهای آسیایی همچون ایران، میانگین پایینی از کیفیت‌های نهادی را شاهدیم. تمرکزگرایی نهادی در کشورهای نخبه‌فرست از یک طرف، مجموعه‌ای از ترتیبات نهادی غیرتوسعه‌گرا را شکل داده و از طرف دیگر با اعمال محدودیت‌های نهادی باعث افزایش خروج نخبگان از این کشورها و عدم بازگشت مجدد آنان به کشورهایشان شده است. انتقال نهادی نخبگان ایرانی به کشورهای پیشرفته، معطوف به ترتیبات نهادی تمرکزگرا در کشور است که حسب داده‌های موجود، بیانگر اجرای ضعبف حاکمیت ‌قانون، امنیت شغلی پایین و آزادی‌های اقتصادی و سیاسی محدود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Institutionalism: The Typology of Institutional Arrangements of Elite Countries

نویسندگان [English]

  • Zeinab Fatemiamin 1
  • Ali Yousofi 2
  • Hossein Akbari 3

1 PhD student in Economic Sociology and Development, Ferdowsi University of

2 Associate Professor of Sociology, Ferdowsi University of Mashhad

3 Associate Professor of Sociology, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

To manage the brain drain phenomenon, paying attention to the special role of institutions influencing an institutional framework, promises a new approach to dynamic analyzes of social phenomena. The institutional structure of each country effectively influences institutional qualities (efficiency and legitimacy) and institutional arrangements (centralization-decentralization). The governing institutional arrangements determine why, in some societies, the brain drain has become a social issue?
The comparative evaluations focused on the impact of institutional quality and the type of institutional arrangements of elite countries on the brain drain in this paper, based on the secondary analysis of international data. The comparison of the average institutional quality of countries shows higher institutional, political, economic and legal qualities for European countries, and vice versa, for Asian countries such as Iran, we see a low average of institutional qualities. On the one hand, institutional concentration in elite countries has shaped a set of non-developmental institutional arrangements and, on the other hand, by imposing institutional constraints, has increased the output of elites from these countries and their non-return to their countries. The institutional transfer of the Iranian elite to advanced countries focuses on institutionalized institutional arrangements in the country, which, according to available data, indicates that weaknesses in the rule of law, low job security and limited economic and political freedoms are limited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative institutionalism
  • institutional quality
  • institutional arrangements
  • brain drain