مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

  از اسناد تاریخی باستانی چنین بر می‌آید که روابط میانایرانیان و ارامنه دارای تاریخی چند هزار ساله استهمسایگی این دو قوم کهن پیوندی عمیق میان آنها ایجادکرده که ریشه‌ای بس محکم در مراودات فرهنگی آنهادارد.روابط ایران و ارمنستان که از پشتوانه چندهزار ساله برخوردار است، بر پایه ارتباطات فرهنگی ، سیاسی و تاریخی دیرینه دو کشور همسایه و همچنین اشتراکات معنوی و فکری دو ملت استوار می باشد . مشترکاتنژادی، جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی آن قدر گسترده استکه تفاوت دینی به چشم نمیخورد تا جایی که می‌توان ادعاکرد نزدیکترین کشور از لحاظ فرهنگی به ایران ، ارمنستاناست.حال سوالی که مطرح می شود اینست که ظرفیت ها و پتانسیل های روابط فرهنگی ایران و ارمنستان تا چه میزان می باشد و آیا تاکنون از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده شده است . براین اساس در چارچوب نظریه سازه انگاری، فرضیه این نوشتار بر این نظر استوار است که با وجود پیوندهای دیرین فرهنگی میان ایران و ارمنستان و همچنین وجود ظرفیتهای و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل فراوان بین این دو کشور ، تاکنون روابط فرهنگی ایران و ارمنستان درسطح قابل قبولی نبوده است. نوشتار حاضر بااستفاده از روش توصیفی  تحلیلی و براساس منابعکتابخانه‌ای و الکترونیکی گردآوری شده و نگارش یافته است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural relationship between Iran and Armenia

نویسنده [English]

  • Mohsen Nezamabadi@yahoo.com

STUDENT

چکیده [English]

Of ancient historical documents we infer that the relationshipbetween Iranians and Armenians is thousands-year old relationshipAncient neighborhood of these two nations has created tight cultural relationship between them. Relationshipbetween Iran and Armenia, which enjoys the thousands-year oldsupport, based on cultural, political and historical featuresstanding two and also intellectual and spiritual commonalities. Commonalities regarding race, geography, history and culture have overshadowed the difference in religion in a way that Armenia has become one of the closest countries to Iran. Now the question that arises is that the capacities and potential of cultural relationship between Iran and Armenia, to what extent is and ever has been to make best use of this potential. Accordingly, within the framework of constructivist theory, hypothesis of this study is based on the view that despite the longstanding cultural ties between Iran and Armenia and also a lot of potential, actual capacities and potentials between the two countries has got an acceptable level that has not ever been. This article uses descriptive - analytical method based on electronic library resources and is compiled and written.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Cultural relationship
  • Armenia
  • culture
  • Constructivism

 

- هویان، آندرانیک (1381) ارمنیان ایران، تهران: معاونت معرفی و آموزش میراث فرهنگی.
- دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی (1388) کتاب سبز ارمنستان، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی (1384) کتاب سبز ارمنستان، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- نعلبندیان، گ. م (1375) «احیای واژه‌های نامفهوم و گمشدة زبان فارسی به ‌کمک زبان ارمنی»، ترجمه آراهونسیان، مجله بررسی‌های تاریخی. سال ششم شماره 1، 215 ـ 190.
- چوگاسزیان، بابکن (1376) «بازتاب افسانة زال؛ قهرمان حماسی ایران در تاریخ ارمنستان مؤسس خورناتسی»، ترجمة هرمیک آقایان، فصلنامه پیمان، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان. 25-16
- ماله، آلبر؛ ایزاک، ژول (1343) تاریخ ملل شرق و یونان، ترجمه هژیر، تهران: ابن‌سینا، ج 1.
- پارسامیان و دیگران (1963) تاریخ ملت ارمنی، ایروان: انتشارات علمی ارمنستان، ج 1.
- پاسدرماجیان، هراند (1377) تاریخ ارمنستان، ترجمه محمد قاضی، تهران: زرین.
- پیرنیا، حسن (1373) ایران باستان، تهران: نشر علم، ج 1 و 2.
- دولاندلن، ش (1345) تاریخ جهانی، ترجمه بهمنش، تهران: دانشگاه تهران.
- دورانت، ویل (1343) تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، تهران: اقبال، ج 1.
- گیرشمن، رومن (1372) ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران: علمی و فرهنگی.
- سلیمی، حسین (1388) «رویکرد سازه‌انگارانه به زمینه‌های اجتماعی روابط ایران و امریکا»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره دوم، بهار، 117-93.
- هویان، آندرانیک (1382) ارمنیان ایران، تهران: معاونت معرفی و آموزش میراث فرهنگی.
- برندس، ژرژ (1903) ارمنستان و اروپا، ژنو: بینا.
- رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان (1390) بولتن گزارش فرهنگی.
- رائین، اسماعیل (1377) ارمنیان ایران، تهران: امیرکبیر.
- روح‌الامینی، محمود (1376) آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز (نگارش و پژوهش مردم‌شناختی)، تهران: آگاه.
- مانوکیان، آرداک (1373) اعیاد کلیسای ارمنی، مترجم هرایر خالاتیان، تهران: شورای خلیفه‌گری تهران.
- هویان، آندرانیک (1380) ارمنیان ایران، تهران: هرمس.
- ملکمیان، لنا (1389) تعاملات و تشابهات ایران و ارمنستان، تهران: نائیری.
- هرسیج، حسین و مجتبی تویسرکانی (1387) «چشم‌انداز سیاسی روابط فرهنگی ایران و ارمنستان؛ بررسی اصول نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 64، 70 ـ 49.
- عطایی، فرهاد (1391) «ایران و کشورهای قفقاز جنوبی»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال پنجم، شماره 10، 145-119.
- عبدالله خانی، علی (1390) فرهنگ استراتژیک، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر.
- مشیرزاده، حمیرا (1390) تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
- خراسانی، رضا (1390) «نقش فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی در سیاست جهانی»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 41، 72-47.
- صالحی امیری، سید رضا و محمدی، سعید (1390) دیپلماسی فرهنگی، تهران: ققنوس.
- ونت، الکساندر (1385) نظریۀ اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امور خارجه.
- ونت، الکساندر (1384) نظریۀ اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
- خضری، رؤیا (1388) «جایگاه فرهنگ در نظریه‌های روابط بین‌الملل»، رهیافت انقلاب اسلامی سال سوم، شماره 10، پاییز، 90-77.
- هوپف، تد (1385) نوید مکتب برسازی برای نظریه روابط بین‌الملل، نوواقع‌گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، ویراسته اندرو لینکلیتر، ترجمه علیرضا طیب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
- قوام، عبدالعلی (1384) روابط بین‌الملل، نظریه‌ها و رویکردها، تهران: سمت.
- نصری، قدیر (1385) «فهم کانستراکتیوسیتی امر سیاسی»، مطالعات راهبردی، سال نهم، شماره 34، 736-713.
- متقی، ابراهیم و کاظمی، حجت (1386) «سازه‌انگاری، هویت، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37، شماره 4، زمستان، 209-237.
- مدرسی، فاطمه (1375) «مشترکات و مناسبات فرهنگی ایران و ارمنستان»، فرهنگ، شماره 57، 387-398.
- Winrow, Gareth M. (1995), “Azerbaijan and Iran”, in Regional Power Rivalries in the New Eurasia: Russia, Turkey, and Iran, ed. by Alvin Z. Rubinstein and Oles M. Smolansky, New York, ME Sharpe, vol. 1.
-Moniqute, Claude and Williame Racimora (2013), “The Armenia-Iran Relationship, Strategic Implications for South Caucasus Region”, European Strategic Intelligence and SecurityCenter, Available at:
http://www. Esisc. org/Publications/Analyses/the-Armenian-Iran-Relationship,
Accessed on: 15/3/ 2016.
- Aghaian, Edward. (1976). "Mesrop Mashtots". In Group of Writers, Hay Mshakoyti Nshanavor Gorzichner (Famous people in Armenian Culture) (pp. 7-18). Yerevan: YerevanState University.