مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقالۀ پیش رو، الگویی را برای مدیریت فرمانشی بحران‌های ارتباطی پیشنهاد می‌کند. رهیافت ما بر این اصل استوار است که هرچند فراگردهای ارتباطی می‌توانند منجر به بروز بحران گردند، اما خود هم‌چنین منبع و مجرایی برای مدیریت بحران هستند؛ بنابراین، می‌توان بحران‌های ناشی از فرآیند ارتباطات را با دیگر فرآیندهای ارتباطاتی سامان داد. اما چگونه می‌توان یک نظام ارتباطات بحران‌زدا را برای مدیریت ارتباطات بحران‌زا به وجود آورد؟ پاسخ ما، طراحی یک نظام ارتباطات خودسامان است که در شرایط بحرانی، با تشخیص هوشمند نشانه‌های بحران، راهکارهای مناسب پاسخ‌دهی به تک تک شرایط بحرانی را بازیابی و عملیاتی می‌کند تا بحران در سیستم برطرف شود. چنین نظامی که مدیریت فرمانشی بحران‌های ارتباطی را بر عهده دارد، در دو سطح اجرایی می‌شود: سطح اول، هوش مصنوعی که طی آن، یک نظام خبرۀ قابل اتکا از تجارب انباشته شده دربارۀ مدیریت بحران فراهم می‌آید تا در آینده، شیوۀ مناسب مدیریت هر بحران از دل این نظام استخراج‌شود؛ توسعۀ این سطح از مدیریت فرمانشی بحران، متکی بر پیشرفت در حوزۀ شبکه‏های ‏عصبی، رایانش تکاملی و منطق فازی خواهد بود. سطح دوم، هوش جمعی که دلالت دارد بر الویت دادن بر عقل سلیم جمعی برآمده از جلسات تصمیم‌گیری نهایی در مدیریت بحران؛ ما باور داریم تحقق این سطح از مدیریت فرمانشی بحران، نیازمند اتکا بر‌ هوش جمعی است که تنها آن اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران قرار می‌دهد که مرتبط با بافت، بحران فعلی است، در مدیریت این بحران باید به‌کار گرفته شوند و تصمیماتی که باید گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management of Communicative Crises: A Model Based on the Synergy of Artificial and Collective Intelligence

چکیده [English]

This paper proposes a model for the Cybernetic Management of Communicative Crises. Our approach is based on the premise that although communication processes can lead to crisis themselves, they can be counted on as a source and channel for managing crisis in themselves. Thus crisis aroused from communication processes can be handled by other communication processes. But the question is: How a system of Communication-Solved Crisis (CSC) can be established to manage a Communication-Originated Crisis (COC)? We suggest designing a self-organizing communication system that diagnoses the critical symptoms intelligently, then retrieves and applies the most appropriate solutions to every case of the current critical circumstances to the point that the crisis is eliminated. Such a cybernetic system of communicative crisis management is implemented in two phases;  The firstlevel: Artificial Intelligence which provides a reliable Expert System of accumulated experiences of previous crisis management; therefore the techniques of managing of every crisis in the future will be extracted from this expert system. Development of this level of cybernetic management of crisis is dependent on the advances in the fields of Neural Networks, Evolutionary Computing, and Fuzzy Logic. Second level: Collective Intelligence which signifies the priority of collective common sense which emerged in the final decision-making sessions for crisis management. We maintain the idea that this level of crisis management needs an absolute reliance on the Collective Intelligence that provides managers merely with the useful information, related to the context of the current crisis, information should be exploited in managing this crisis, and decision should be made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • Communication-Originated Crisis (COC)
  • Communication-Solved Crisis (CSC)
  • Cybernetic Model
  • Artificial Intelligence (Expert Systems)